Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.11.2015

Anonimizacja a odmowa udostępnienia informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Zdaniem WSA w Łodzi, w przypadku dokonania anonimizacji, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma obowiązek wydać decyzję odmawiającą jej udostępnienia w zanonimizowanym zakresie.

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 69/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę na bezczynność wójta gminy i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do wójta gminy wpłynął wniosek o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej umowy cywilnoprawnej zawartej przez gminę ze wskazaną z imienia i nazwiska osobą oraz rachunku, jaki ta osoba wystawiła gminie, poprzez umożliwienie wglądu do tych dokumentów.

W odpowiedzi organ nie umożliwił wnioskodawcy wglądu do żądanych dokumentów, lecz udostępnił ich kserokopie, w których usunięte zostały informacje, na jaką kwotę wójt zawarł umowę i na jaką kwotę wystawiony był rachunek. Wójt wskazał bowiem, że stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, miał on obowiązek zanonimizować wnioskowane dokumenty ze względu na prywatność osoby fizycznej, która to przesłanka, jego zdaniem, w tym przypadku zachodzi.

W związku z powyższym wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność wójta w zakresie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wskazanym już wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 69/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił wniesioną skargę i stwierdził bezczynności wójta, zobowiązując go jednocześnie do ponownego rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W uzasadnieniu WSA w Łodzi stwierdził, że umowa zawarta przez podmiot publiczny (w niniejszej sprawie przez gminę) i rachunek wystawiony do tej umowy, stanowią informację publiczną, zatem podlegają udostępnieniu w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej, co nie stanowi jednak w sprawie istoty sporu, bowiem organ kwestionował wyłącznie udostępnianie części danych zawartych w tych dokumentach.

Wątpliwości Sądu wzbudził sposób rozpatrzenia wniosku przez wójta gminy, tj. zanonimizowanie kserokopii wnioskowanych dokumentów. Zdaniem WSA w Łodzi dokonanie anonimizacji dokumentów udostępnianych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można utożsamiać z odmową udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Jak wskazał bowiem Sąd, odmowa udostępnienia informacji publicznej z powodów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (a więc m.in. jak w niniejszej sprawie – z powodu prywatności osoby fizycznej) powinna przybrać formę decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 16 tej ustawy, a nie dokonania anonimizacji dokumentów. Tym samym dokonany przez organ sposób rozpatrzenia wniosku został uznany przez WSA w Łodzi za nieprawidłowy.

Mając powyższe na uwadze Sąd zobowiązał wójta gminy do ponownego i prawidłowego rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wyrok jest prawomocny.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne