Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.11.2015

WORD-y nie są zwolnione z podatku od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego to przedsiębiorcy i w związku z tym nie przysługuje im zwolnienie z podatku od nieruchomości z racji prowadzenia działalności oświatowej. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadło 24 września 2015 r. (sygn. II FSK 2817/13).

Skarżący był niezadowolony z decyzji Prezydenta Miasta, zgodnie z którą został uznany za przedsiębiorcę i w związku z tym wszystkie posiadane przez niego nieruchomości zostały zakwalifikowane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Twierdził natomiast, że jest on jednostką objętą systemem oświaty i w związku z tym przysługuje mu zwolnienie od tego podatku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, podnosząc, że powołane zwolnienie z podatku ma charakter mieszany (podmiotowo-przedmiotowy), tj. z jednej strony dotyczy tylko publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty, a z drugiej strony, dla jego zastosowania konieczne jest zajęcie danej nieruchomości na działalność oświatową. Według SKO WORD nie spełniał pierwszego z podanych warunków.

Rozstrzygnięcie zostało zaskarżone do WSA, który – oddalając skargę podatnika – podkreślił, że WORD prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym także w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei działalność gospodarcza, zgodnie z art. 68a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, wyłączona jest spod działania tejże ustawy. Skarżący bezskutecznie próbował przekonać Sąd do tego, że prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym wyklucza możliwość stwierdzenia, że jest to także działalność gospodarcza w rozumieniu innych ustaw.

 

Skarżący zdecydował się na wniesienie skargi kasacyjnej, jednakże również NSA nie uznał jego argumentów. NSA zwrócił uwagę na fakt wpisania skarżącego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji za bezsporne uznano również to, iż WORD (jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą) nie podlega przepisom ustawy o systemie oświaty. Nieuzasadnione, zdaniem NSA, były także zarzuty dotyczące błędnej wykładni pojęć „działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca”. Podkreślone zostało, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nie wprowadza specjalnej definicji pojęcia „działalność gospodarcza”, w związku z czym należy się w tym zakresie odwołać do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W podsumowaniu wywodu, NSA stwierdził, że fakt wyłączenia wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z kognicji ustawy o systemie oświaty powoduje, że podmiot ten nie jest objęty zwolnieniem z podatku od nieruchomości w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie skoro zasadnie przypisano Skarżącemu status przedsiębiorcy, to należy konsekwentnie przyjąć, że znajdujące się w jego posiadaniu nieruchomości, jako związane z działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu według najwyższej stawki podatku od nieruchomości.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Wawrzyniec Żbikowski

asystent, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj