Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.10.2015

Kolejne poparcie dla inicjatywy utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Koncepcja utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego uzyskała poparcie Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Na łamach Portalu „Prawo Dla Samorządu” wielokrotnie pisaliśmy o koncepcji utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego (Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego) (por. M. Kiełbus, Czemu ma służyć Komisja Kodyfikacyjna Prawa Samorządowego?, A. Kudra, M. Kiełbus, Inicjatywa ustawodawcza powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego).

Przypomnijmy, iż idea utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego została po raz pierwszy przedstawiona przez profesora Krystiana Ziemskiego podczas wspólnego posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich oraz Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów we wrześniu 2013 roku w Gliwicach. Powołanie tego typu Komisji miało stanowić jeden ze sposobów poprawy jakości stanowionego prawa samorządowego oraz pozwolić na wprowadzenie systemowego podejścia w tym zakresie. Profesor K. Ziemski w swoim referacie wyraźnie podkreślał „wpadkowość” szeregu dotychczasowych nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych, których „twórcy” nie przewidywali dalekosiężnych skutków systemowych W konsekwencji próba rozwiązania jednego problemu częstokroć generowała szereg kolejnych.. Jednocześnie Komisja miała mieć na celu skoordynowanie szeregu toczących się prac nad reformą ustrojowego prawa samorządowego.

Po niespełna dwóch miesiącach uczestnicy XI Kongresu Miast Polskich, zorganizowanego w Krakowie przez Związek Miast Polskich, wystosowali do Rady Ministrów wniosek „w sprawie powołania komisji kodyfikacyjnej ds. prawa samorządowego”. 

W kolejnych miesiącach ogólnopolskie, jak i regionalne, organizacje samorządowe wyrażały poparcie dla inicjatywy utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego.

Kulminacją tego procesu było „Przesłania Kongresu XXV-lecia Samorządu Terytorialnego” zorganizowanego przez ogólnopolskie organizacje samorządowe wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz „25 postulatów samorządowych na XXV-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego” wypracowanych przez regionalne organizacje samorządowe tworzące Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS). W obu tych dokumentach sformułowany został jednoznaczny postulat powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego. Postulat Kongresu był o tyle dalej idący, iż przewidywał jednocześnie formę powołania Komisji, którą miałaby być ustawa.

Realizując powyższe postulaty strona samorządowa pod koniec maja 2015 roku przedłożyła gotowy projekt ustawy o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego. Projekt ten był przedmiotem obrad sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która wobec zgłaszanych zastrzeżeń natury formalnej (co do możliwości powołania Komisji w drodze ustawy, a nie rozporządzenia Rady Ministrów) skierowała projekt do prac w jednej z podkomisji. Upływająca kadencja parlamentu sprawiła, iż prace sejmowe w tym zakresie zostały przerwane, a projekt ustawy nigdy nie został oficjalnie skierowany do Marszałka Sejmu jako inicjatywa ustawodawcza.

Nie oznacza to jednak, iż dyskusja nad potrzebą powołania tego typu komisji została zakończona. Przykładem dalszych prac w tym zakresie może być niedawne posiedzenie Zespołu do spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W jego trakcie przedstawiciel Związku Miast Polskich szczegółowo przedstawił argumentację przemawiającą na rzecz powołania Komisji oraz zastosowania w tym zakresie formy ustawy, a nie rozporządzenia. Jednocześnie uczestnicy spotkania opowiedzieli się za szerokim zakresem działań Komisji, dostrzegając jednocześnie potrzebę zagwarantowania jej odpowiedniego czasu na przygotowanie oczekiwanych rozwiązań. W tym kontekście wyrażono obawy co do zaproponowanego w projekcie ustawy czteroletniego okresu działania Komisji.

Przedstawiciele OPOSu zwrócili nadto uwagę na konieczność wprowadzenia zmian do przygotowanego projektu ustawy w zakresie podmiotowych legitymowanych do zgłaszania kandydatur na członków Komisji. W ich ocenie wymóg formalny dotyczący regionalnych organizacji samorządowych określony jest na zbyt wysokim poziomie (50% gmin i powiatów z danego województwa). W ich ocenie prób ten powinien zostać obniżony do 50% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z danego województwa.

Koncepcja powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego uzyskała jednocześnie kolejnego sprzymierzeńca. Pozytywne stanowisko w tym zakresie przedstawił przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, który zadeklarował gotowość przedstawicieli SKO do wzięcia udział w pracach Komisji.

Przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji zadeklarował poparcie resortu dla inicjatywy samorządowej utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego. W jego ocenie sprawą drugorzędną jest forma jej powołania, gdyż najważniejszy jest cel, którym ma być systemowa reforma prawa samorządowego. Z uwagi na wybory parlamentarne wszelkie decyzje w tym zakresie powinny zapaść zaraz po ukonstytuowaniu się nowej Rady Ministrów.

Należy mieć nadzieję, że bez względu na wynik wyborów parlamentarnych koncepcja utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego znajdzie wielu sojuszników zarówno w nowym parlamencie, jak i wśród przedstawicieli organów centralnych. Koncepcja ta ma bowiem wymiar apolityczny, a jej celem jest rozwój samorządności terytorialnej w Polsce, na czym powinno zależeć każdej opcji rządzącej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj