Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.09.2015

Rodzinne ogródki działkowe poza gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Do Sejmu trafił projekt ustawy wyłączającej rodzinne ogródki działkowe z gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Kolejna propozycja nowelizacji u.c.p.g.

W dniu 23 września 2015 roku posłowie Klubu Parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej skierowali do Marszałek Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt zakłada nowelizację art. 6c ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia: „Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony określony rodzaj działalności. Uchwała, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których założono rodzinne ogródki działkowe”. Ustawa nowelizująca miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej.

W uzasadnieniu projektu wskazano, iż zmienione zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, do których zaliczają się rodzinne ogrody działkowe, okazują się „nieuzasadnione społecznie”. Jednocześnie projektodawcy wskazali, iż właściciele tego typu nieruchomości płacą już za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako właściciele nieruchomości zamieszkałych. Tym samym uiszczanie „drugiej opłaty” jest „podwójnym obciążeniem mieszkańców”.

W ocenie autorów nowelizacji „doszło również do rozdźwięku pomiędzy duchem a literą prawa. Proekologiczna działalność prowadzona na terenie ROD została ukarana dodatkową opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

Przyjęcie proponowanej nowelizacji skutkować będzie obowiązkiem podpisania przez podmioty zarządzającej ROD odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych, co zdaniem projektodawców „urealni” koszty z tym związane.

Próba oceny projektu

Najnowszy projekt KP SLD należy ocenić jednoznacznie negatywnie, wpisując go w działania kampanijne przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Świadczy o tym najlepiej termin, z którym projekt ten wpłynął do Sejmu. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu w dniu rozpoczęcia przedostatniego posiedzenia Sejmu w danej kadencji z góry skazuje taką inicjatywę na niepowodzenie. Co do zasady nie da się bowiem w tak krótkim czasie przeprowadzić prawidłowej procedury ustawodawczej. Jednocześnie projekt ten nie będzie przedmiotem prac parlamentu kolejnej kadencji z uwagi na funkcjonującą zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych.

Jednocześnie wskazać należy na błędy merytoryczne przedłożonej inicjatywy. Projektodawcy, proponując nowelizację art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dostrzegli, iż od 1 lutego 2015 roku obowiązuje art. 6c ust. 3, którego zmiana także jest niezbędna w przypadku próby przyjęcia proponowanego rozwiązania.

Za błąd należy także uznać termin wejścia w życie proponowanych rozwiązań, który całkowicie pomija rozwiązania funkcjonujące w poszczególnych gminach. W szczególności 14 dniowy okres vacatio legis skutkować może wątpliwościami co do dalszego obowiązywania uchwał podjętych dotychczas na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. Jednocześnie propozycja tak krótkiego terminu pomija zakres umów za odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obejmować mogą także odbiór odpadów z terenów ROD.

Projektodawcy pominęli jednak przede wszystkim fakt, iż od 1 lutego 2015 roku rady gmin mogą samodzielnie decydować o wyłączeniu rodzinnych ogródków działkowych z gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rada gminy może bowiem postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od wszystkich lub niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tym samym to od lokalnego prawodawcy zależy decyzja, czy RODy będą objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, czy też nie.

Autorzy projektu pomijają także fakt, iż uchwały rady gminy w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają kontroli pod względem ich legalności sprawowanej przez sądy administracyjne. Tym samym jeżeli w poszczególnych gminach opłaty te zostały ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zarządzające ROD posiadają możliwość zaskarżenia ich do sądu administracyjnego lub wystąpienia do odpowiednich organów państwowych (np. prokuratora) z prośbą o zainicjowanie takiego postępowania.

Jakiejkolwiek ocenie prawnej nie sposób natomiast poddać argumentów podniesionych w uzasadnieniu projektu nowelizacji, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistymi zasadami funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Przedłożony projekt ustawy nowelizującej, skazany z góry na niepowodzenie, wskazuje jednak, iż zapał „reformatorski” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nie minął. Także po wyborach należy liczyć się z kolejnymi pomysłami zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miejmy nadzieję, iż zamiast tego nowy parlament, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, podejmie się wyzwania przygotowania i uchwalenia zupełnie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kompleksowo i spójnie regulującej ten niezwykle istotny fragment gospodarki komunalnej.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi