Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.09.2015

Gmina odliczy VAT od śmieci?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST

Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z faktur dokumentujących nabycie usług zagospodarowania odpadów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 287/15).

Miasto jako właściciel kilkunastu nieruchomości, zajmowanych zarówno przez pracowników magistratu, jak również przez indywidualnych najemców deklaruje i wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najemcy ponoszą koszt tych opłat na podstawie zawartych z Miastem umów cywilnoprawnych.

Miasto nabywa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Z jednej strony czyni to jako organ władzy publicznej (gmina z mocy prawa organizuje system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomości). Z drugiej strony, wartość usługi zagospodarowania odpadów stanowi element kosztowy świadczonej przez Miasto opodatkowanej VAT usługi najmu.  

Z tytułu zakupu usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Miasto otrzymuje fakturę obejmującą całość świadczenia (brak jest odrębnej faktury dotyczącej budynków, w których Miasto wynajmuje lokale użytkowe).

W tym stanie rzeczy Miasto zwróciło się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w którym zapytało o możliwość odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usług zagospodarowania odpadami w pełnej wysokości. Organ uznał, że Miasto ma prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, w jakiej podatek naliczony jest związany z czynnościami opodatkowanymi, przyjmując obiektywną metodę wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Miasto, nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, wniosło skargę do WSA w Łodzi.

Sąd, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną w pierwszej kolejności wskazał na fakt braku możliwości wyodrębnienia z wydatków o charakterze mieszanym, tych które służą zarówno do czynności nieopodatkowanych, jak i podlegających VAT, odpowiednio – gdy Miasto działa jako podmiot władzy publicznej oraz tych, związanych z najmem lokali w ramach których dokonywany jest pobór opłat za gospodarowanie odpadami poprzez odsprzedanie nabytych usług wynajmującym nieruchomości, a więc podlegających opodatkowaniu.

Uzasadniając wyrok, WSA w Łodzi przywołał treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dn. 24.10.2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10) i wskazał, że w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest obecnie unormowania zagadnienia określenia proporcji, dającej podstawę do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących zarówno działalności gospodarczej podatnika (a więc w zakresie czynności opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania), jak i służących działalności niemającej charakteru gospodarczego, a więc nie podlegającej opodatkowaniu. W przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, a których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności, podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT lecz odliczenie pełne. To oznacza, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego – uznał WSA w Łodzi.

Z uwagi na powyższe, WSA w Łodzi uznał, że Minister Finansów we wskazanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sytuacji, nie miał prawa wymagać od Miasta zastosowania bliżej nieokreślonej metody wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych od wydatków związanych jednocześnie ze sferą gospodarczą i niegospodarczą podatnika. Nie można zaakceptować stanowiska, że podatnik sam powinien określić i przyjąć określoną metodę, nie dając jednocześnie prawnego wzorca takiego postępowania. Aprobata dla takiego poglądu prowadziłaby – jak podkreślił WSA w Łodzi – do nakładania na podatnika obowiązku niewyrażonego wprost w krajowym prawie podatkowym, co pozostawałoby w sprzeczności z postulatem jasności, jednoznaczności i pewności uregulowań prawnopodatkowych, zakorzenionym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

 

"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST