Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

14.09.2015

Przełom w finansowaniu zadań zleconych – kolejny wyrok potwierdzający prawa samorządów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją przez nie zadań zleconych kwotę ponad 1,8 mln zł.

Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie szczególnego stanu faktycznego. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie [dalej jako: WZMiUW], wykonujący zadania zlecone Województwu Mazowieckiemu w zakresie gospodarki wodnej, nie otrzymał w 2012 r. od Wojewody Mazowieckiego w związku z ich realizacją odpowiednich środków. Wojewoda co prawda przyznał na ten cel dotację do wydania do końca roku, jednak na konto urzędu marszałkowskiego wpłynęła ona dopiero w dniu 31 grudnia 2012 r. Następnie musiała jeszcze zostać przekazana na konto WZMiUW, na które wpłynęła w dniu 2 stycznia 2013 r. Z uwagi na to, że przekazane środki miały zostać wykorzystane do końca 2012 r., trzeba je było zwrócić do budżetu państwa. Następnie urząd marszałkowski ponownie zwrócił się o przekazanie odpowiednich środków na realizację przez Województwo Mazowieckie zadań zleconych. Zarówno Wojewoda, jak i Minister Finansów odmówili jednak wypłaty odpowiednich środków. Ostatecznie koszty realizacji zadań zleconych poniosło z własnego budżetu Województwo Mazowieckie.

Kto odpowiada za finansowanie zadań zleconych?

W związku z powyższym Województwo Mazowieckie wystąpiło przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem o zapłatę kwoty ponad 1,8 mln zł odpowiadającej poniesionym z własnego budżetu kosztom związanym z realizacją zadania zleconego. Sąd I instancji nie uznał zasadności tego roszczenia i powództwo oddalił.  Jednostka samorządu terytorialnego złożyła jednak apelację, która została przez Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględniona – na rzecz Województwa Mazowieckiego zasądzono żądaną kwotę. Tym samym uznano, że zadania zlecone powinny być finansowane z budżetu Skarbu Państwa, a nie realizującej je jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna roszczeń

Dla jednostek samorządu terytorialnego istotne jest, że przywołany wyrok wpisuje się i potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą dotyczącą finansowania zadań zleconych, zgodnie z którą podstawę prawną roszczeń jednostek samorządu terytorialnego związanych z wypłatą dotacji celowych stanowią przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a nie przepisy innych aktów prawnych, w tym także kodeksu cywilnego. Tym samym wykazanie w toku postępowania sądowego, że dochodząca zapłaty od Skarbu Państwa jednostka samorządu terytorialnego nie uzyskała niezbędnych środków na sfinansowanie realizowanych zadań zleconych staje się wystarczającą przesłanką do zasądzenia przez sąd takich brakujących należności.

Na łamach portalu Prawo dla Samorządu o podstawie prawnej roszczeń związanych z dotacjami celowymi pisaliśmy już w artykule: „Roszczenie JST związane z gospodarowaniem nieruchomościom Skarbu Państwa”.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych

Autor artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych