Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.09.2015

Ustawa krajobrazowa wchodzi w życie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dnia 11 września, po 3-miesięcznym vacatio legis wchodzi w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, jak sama jej nazwa wskazuje, wprowadza do porządku prawnego regulacje służące silniejszemu aniżeli dotychczas zapewnieniu ochrony wartości krajobrazowych. Przedmiotowa ustawa dokonuje zmiany 10 obowiązujących ustaw, w tym m.in. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jej ostateczna treść stanowi zwieńczenie 18 miesięcy prac parlamentarnych nad przedłożonym przez Prezydenta RP projektem. Projekt ten od początku wzbudzał silne kontrowersje, o czym świadczy chociażby zlecenie w trakcie prac nad nim sporządzenia 6 ekspertyz prawnych przez Biuro Analiz Sejmowych.

Celami nadrzędnymi wchodzącej w życie ustawy są m.in.: realizacja postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazu, zapewnienie zarządzania i planowania ochrony krajobrazu, wzmocnienie dotychczasowych instrumentów ochrony krajobrazu i wprowadzenie nowych narzędzi służących tej ochronie.

Ustawa wprowadza zasadę regionalnego zarządzania ochroną krajobrazów za pomocą opracowywanych przez samorządy województw audytów krajobrazowych. Dokumenty te służyć będą dokonaniu identyfikacji i scharakteryzowania typów krajobrazu w skali województwa, ich waloryzacji oraz ustaleniu zagrożeń i planów ochrony krajobrazu. Postanowienia zawarte w audytach będą obligatoryjnie uwzględniane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwałach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także przy projektowaniu ochrony na terenach parków krajobrazowych i na terenach obszarów chronionego krajobrazu.

Największe zmiany dotyczą jednak zasad rozmieszczenia reklam w przestrzeni publicznej. Aby przeciwdziałać chaosowi reklamowemu ustawa krajobrazowa przyznaje radzie gminy kompetencję do ustalania w formie aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów wyrobów, z jakich mogą być wykonane. Celem zapewnienia skuteczności przyjętej przez radę gminy uchwały ustawa wprowadza restrykcyjne zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Ustawa legitymuje także samorządy gminne do wprowadzenia opłat za umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej, które stanowić mają nowe źródło ich dochodów własnych.

Szczegółowo zakres wprowadzanych zmian prawnych w ramach nowej ustawy był już wielokrotnie opisywany na łamach portalu – zob. Ustawa krajobrazowa przyjęta przez Sejm, Ład reklamowy na terenie gmin – dziś i jutro, Sejm zgodny z Senatem – ustawa krajobrazowa wyposaży gminy w narzędzia walki z chaosem reklamowym

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj