Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.09.2015

Powiększony skład NSA rozstrzygnie kolejną wątpliwość dot. VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST

Postanowieniem z dnia 28.08.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o przedstawieniu do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA, kolejnego zagadnienia prawnego z zakresu „gminnego VATu” (sygn. I FSK 1256/14).

Skład orzekający, rozpatrując skargę kasacyjną gminy, powziął wątpliwość w związku z czym zadał następujące pytanie: „czy gmina wykonując sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe oraz kanalizację deszczową występuje jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym czy też występuje w charakterze podatnika VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a poniesione na te inwestycje wydatki są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych polegających na przyszłej sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i tym samym gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?”.

Wątpliwość, którą rozstrzygnąć ma odpowiedź na powyższe pytanie, powstała na gruncie stanu faktycznego, w którym gmina zwróciła się do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Gmina wskazała, że jako zarejestrowany czynny podatnik VAT ponosiła wydatki związane z uzbrojeniem terenu. Przedmiotowa inwestycja polegała w szczególności na zakupie map do celów projektowych, przygotowaniu dokumentacji technicznej, wykonaniu sieci i przyłączy kanalizacyjnych, doprowadzeniu sieci wodociągowych, a także wykonaniu kanalizacji deszczowej. We wniosku gmina wskazała, że ponosząc określone wydatki, czyniła to przede wszystkim w celu zwiększenia atrakcyjności działek, które zamierzała sprzedać prywatnym inwestorom. Po zakończeniu inwestycji gmina dokonała sprzedaży przedmiotowych gruntów, wykazując przy tym należny podatek VAT.

W tak zakreślonym stanie faktycznym gmina zapytała, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych ze zrealizowaną inwestycją uzbrojenia terenu.

Przedstawiając własne stanowisko gmina wskazała, że na gruncie opisanej sprawy zachodzi bezsporny związek ponoszonych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną, w związku z czym przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wykonanej inwestycji, a więc m.in. z tytułu zakupu map do celów projektowych, przygotowania dokumentacji technicznej, wykonania sieci i przyłączy kanalizacyjnych, doprowadzenia sieci wodociągowych, a także wykonania kanalizacji deszczowej.

W wydanej dla gminy interpretacji indywidualnej organ wskazał, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, bowiem realizując przedmiotową inwestycję gmina wykonywała czynności o charakterze użyteczności publicznej i wbrew jej przeświadczeniu nie działała w charakterze podatnika VAT.

Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, wskazując, że w omawianej sprawie brak jest jakiegokolwiek związku poniesionych wydatków (m.in. na sieć wodnokanalizacyjną) z czynnościami opodatkowanymi, tj. sprzedażą działek prywatnym inwestorom. Gmina, wykonując infrastrukturę wodnokanalizacyjną realizuje zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. W opinii WSA jakiekolwiek próby wykazania przez gminę pośredniego związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi nie mogą znaleźć uzasadnienia, bowiem rzeczywisty charakter ponoszonych wydatków związany jest wyłącznie z realizowaniem zadań użyteczności publicznej. Co warte podkreślenia, Sąd zauważył, że poczyniona inwestycja posiadała wprawdzie charakter cenotwórczy w stosunku do sprzedawanych gruntów jednakże, nie ma wątpliwości, że fakt ten pozostaje bez wpływu na ostateczne wykorzystanie wybudowanych urządzeń, które polega wyłącznie na wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę.

Sąd kasacyjny uznał, że w sprawie zachodzi zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Powyższe oznacza, że gminy przez najbliższe miesiące zmuszone będą, już po raz kolejny oczekiwać na istotne dla ich działalności rozstrzygnięcie dotyczące VAT.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Optymalne rozliczenia w VAT są w Twoim zasięgu!

"

Dowiedz się więcej:

VAT w JST