Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.09.2015

Wyrok TSUE w sprawie statusu jednostek budżetowych – jeszcze we wrześniu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT

Na stronach internetowych Trybunału Sprawiedliwości UE pojawiła się informacja, że wyrok w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław p/ko Ministrowi Finansów) zostanie ogłoszony 29 września 2015 r.

Przypomnijmy, że Trybunał w omawianej sprawie rozstrzygnie, czy jednostki budżetowe gminy, nie spełniając wynikającego z Dyrektywy VAT warunku samodzielności (niezależności) mogą być odrębnymi od gminy podatnikami VAT. Wyrok będzie miał znaczenie dla każdej gminy w Polsce, może bowiem wymusić zmianę wieloletniej i powszechnej praktyki odrębnych rozliczeń gmin i jednostek budżetowych.

O tym, jaki będzie kierunek rozstrzygnięcia unijnego Trybunału można wnioskować na podstawie znanej od czerwca br. treści opinii rzecznika generalnego Nila Jääskinena. Wskazano w niej m.in., że wbrew sugestiom zawartym we wniosku Naczelnego Sądu Administracyjnego inicjującym postępowanie przed TSUE, wynikający z przepisów unijnych warunek samodzielności (niezależności) działalności gospodarczej (w rozumieniu VAT) powinien dotyczyć wszelkich podatników VAT, a więc potencjalnie także podmiotów prawa publicznego, takich jak gminne jednostki budżetowe. Przy określaniu, czy podmiot prawa publicznego działa w charakterze podatnika VAT, przesłanka samodzielności podlega badaniu w pierwszej kolejności, a dopiero następnie ustala się, czy podmiot ów działa w charakterze organu władzy publicznej.

Jednocześnie, zdaniem rzecznika generalnego, zbadanie, czy gminne jednostki budżetowe spełniają kryterium samodzielności powinno leżeć po stronie polskich sądów krajowych, najlepiej zorientowanych w specyfice wiążącej się z funkcjonowaniem administracji lokalnej w Polsce. Przy czym rzecznik wskazał, że takiej oceny Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie już dokonał (vide: uchwała siedmiu sędziów NSA z 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13, negująca status jednostek budżetowych jako odrębnych od gmin podatników VAT).

Z pewnością o treści wyroku TSUE i jego potencjalnych skutkach w zakresie funkcjonowania gmin będą się Państwo mogli dowiedzieć z kolejnych publikacji na łamach portalu PrawoDlaSamorządu.pl.

Źródło: http://curia.europa.eu/

"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT

Autor artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie jednostek budżetowych i ich statusu w VAT jest jednoznaczny. Samorządy są zmuszone do centralizacji rozliczenia i objęcia nim całej sfery swojej działalności. To ogromne wyzwanie, w którym możemy Państwu pomóc!

"

Dowiedz się więcej:

Centralizacja rozliczeń VAT