Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.09.2015

Uprzedni charakter zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

NSA zwrócił uwagę na szczególne znaczenie zapewnienia ochrony trwałości stosunku pracy radnego.

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2015 r. (sygn. II OSK 625/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. akt III SA/Lu 595/14) w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W styczniu 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wypowiedział umowę o pracę radnemu, nie uzyskując przy tym wymaganej uprzedniej zgody Rady Gminy, w której ich pracownik sprawował mandat. Ze stosownym wnioskiem pracodawca wystąpił do Rady Gminy dopiero po pewnym czasie od doręczenia radnemu wypowiedzenia i po otrzymaniu informacji, że wniósł on pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

W uzasadnieniu uchwały Rady Gminy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym podkreślono, że pracodawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, ze zm.) [dalej także: u.s.g.] i nie uzyskał uprzedniej zgody rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy. Wątpliwości organu wzbudziła także procedura wypowiedzenia umowy o pracę radnemu, ponieważ zwolniono go zaledwie po miesiącu od przejęcia z innego zakładu.

W skardze do WSA w Lublinie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wskazał, że z przepisu art. 25 ust. 2 u.s.g. wynika jedynie obowiązek rady gminy do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą jego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Zdaniem Zakładu w innych przypadkach Rada Gminy obowiązana jest do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. III SA/Lu 595/14) oddalił skargę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał na treść przepisu art. 25 ust. 2 u.s.g., z którego wynika, że wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym lub odmowa wyrażenia takiej zgody pozostawione zostały uznaniu rady gminy, za wyjątkiem sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, ponieważ wówczas rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. Sąd I instancji podkreślił także fakt, że zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z radnym musi mieć charakter uprzedni, a nie następczy.

WSA wskazał także na obowiązek zbadania przez radę gminy motywów pracodawcy zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi z innego powodu, albo wyrazi zgodę, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. Motywy zajętego stanowiska rady muszą zatem wynikać z treści uzasadnienia uchwały, mimo że formalnie obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały nie został przez ustawodawcę wprost ustanowiony. Można go natomiast wyprowadzić w drodze wykładni systemowej i celowościowej

Skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, powołując się na argumentację zaprezentowaną wcześniej w skardze do WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 lipca 2015 r. (sygn. II OSK 625/15) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. akt III SA/Lu 595/14) w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

W uzasadnieniu NSA wskazał na wynikające z przepisu art. 25 ust. 2 u.s.g. szczególne znaczenie zapewnienia ochrony trwałości stosunku pracy radnego, co zostało dokonane poprzez ograniczenie swobody pracodawcy w jednostronnym rozwiązaniu takiego stosunku. Jak podkreśla się w doktrynie, celem tego ograniczenia jest ochrona ważnego interesu publicznego w postaci zapewnienia jak największej niezależności w sprawowaniu funkcji radnego, wybranego przez ogół mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze, co niewątpliwie wzmacnia rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

NSA podzielił także stanowisko WSA w Lublinie, co do pozostawienia swobodnemu uznaniu rady gminy przypadki wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy innych niż tych związanych z wykonywaniem mandatu przez radnego. Podkreślił przy tym, że kompetencja rady gminy do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie daje prawa do odmowy w każdej sytuacji. Tym samym, mimo faktu, że przepis art. 25 ust. 2 u.s.g. nie określa żadnych warunków, jak i kryteriów, którymi ma się kierować rada gminy podejmując decyzję, to dotknięta wadliwością byłaby taka uchwała, której motywy byłyby nie do pogodzenia z zasadami porządku prawnego i która nie miałaby oparcia w stanie faktycznym, w jakim wypowiedzenie zostało dokonane.

W świetle powyższych okoliczności NSA uznał, że skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw i orzekł o jej oddaleniu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj