Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.09.2015

Rola przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST

WSA w Poznaniu wskazał, że przewodniczący zgromadzenia związku realizuje wyłącznie funkcje techniczne i wykonawcze, a wśród nich nie ma kompetencji do ustalania wynagrodzenia etatowych członków zarządu związku.

W artykule pt. „Ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego” przedstawiony został wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2015 r. (sygn. IV SA/Po 497/15) uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2015 r., nr KN-I.4131.1.163.2015.22 stwierdzające nieważność zapisu statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z którym ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego należy do wyłącznej właściwości zgromadzenia związku. W artykule tym przedstawiliśmy również stanowisko związku (będącego skarżącym) oraz ustne uzasadnienie wyroku zaprezentowane przez WSA w Poznaniu aprobujące przedstawione wywody skarżącego.

W pisemnym uzasadnieniu do powyższego wyroku jednoznacznie wskazano, iż błędne jest twierdzenie wojewody zaprezentowane w zaskarżonym akcie nadzoru, że na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych to do właściwości przewodniczącego zgromadzenia związku należy ustalanie wynagrodzenia członków zarządu tego związku. Zdaniem WSA w Poznaniu w sprawie ustalania wynagrodzenia członków zarządu związku zastosowanie znajdzie bowiem art. 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Z kolei art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy. Zdaniem Sądu w przypadku ustalania wynagrodzenia członków zarządu związku „odpowiednie” stosowanie przepisów dotyczących rady gminy będzie oznaczać stosowanie ich „wprost”, bowiem żadne względy nie przemawiają za potrzebą ich korygowania. Innymi słowy, brak jest powodów wyłączających dosłowne zastosowanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących rady gminy.

Jak wskazał WSA w Poznaniu przyjęcie interpretacji art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którą to przewodniczący zgromadzenia związku miałby posiadać samodzielne kompetencje do ustalania wynagrodzenia etatowym członkom zarządu związku w sposób istotny narusza istotę roli, jaką ustawodawca przypisał przewodniczącemu organu uchwałodawczego jednostek samorządu terytorialnego, jaką jest funkcja kierownika zakładu. Zdaniem Sądu przez użyte w art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych pojęcie „dokonywania czynności z zakresu prawa pracy” należy rozumieć takie czynności, jak:

-       składanie oświadczeń woli (np. zawieranie umów o pracę i ich wypowiadanie);

-       dokonywanie tzw. działań prawnych niebędących oświadczeniami woli w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz mających doniosłość prawną, powodujących określony skutek w sferze zatrudnienia (np. udzielenie i odwołanie z urlopu);

-       składanie oświadczeń wiedzy (np. wystawienie świadectwa pracy).

Tym samym WSA w Poznaniu stwierdził, że przewodniczący zgromadzenia związku realizuje wyłącznie funkcje techniczne i wykonawcze, a wśród nich nie ma kompetencji do ustalania wynagrodzenia etatowych członków zarządu związku, które to należą do samego zgromadzenia związku międzygminnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST