Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.08.2015

Dostęp do informacji publicznej drogą mailową nie zawsze skuteczny

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Czy wyjaśnienia podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej o nieotrzymaniu wniosku są wystarczające do odrzucenia skargi na jego bezczynność?

Postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 16/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę stowarzyszenia na bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Ww. postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem złożonym do burmistrza drogą mailową w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie zażądało udostępnienia wskazanych w nim informacji. Z uwagi na brak odpowiedzi stowarzyszenie ponowiło wniosek, również drogą mailową.

Nie otrzymując w dalszym ciągu żadnej odpowiedzi na wysłane wiadomości mailowe, stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność burmistrza w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Do skargi dołączone zostały dokumenty świadczące o wysłaniu wniosku – logi transmisji wiadomości ze skrzynki mailowej, z których wynikało, że oba maile stowarzyszenia opuściły serwer nadawcy (skarżącego) i zostały skutecznie dostarczone na serwer adresata (organu), czyli tzw. „logi z serwera”.

W odpowiedzi na skargę burmistrz wniósł o jej oddalenie, bowiem jak stwierdził, nie otrzymał żadnej z dwóch wiadomości mailowych zaadresowanych na jego skrzynkę mailową, a dołączone do skargi dowody w żaden sposób nie potwierdzają doręczenia organowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Dając wiarę wyjaśnieniom złożonym przez burmistrza, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 16/15) odrzucił skargę.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że dostarczone „logi z serwera”, mimo że wskazujące skuteczne dostarczenie maili wysłanych przez stowarzyszenie na serwer organu, nie oznaczają, że burmistrz faktycznie je otrzymał. Zdaniem WSA w Łodzi „w drodze”, którą przebywa wiadomość mailowa może pojawić się kilka czynników, które mogą ją zatrzymać, uniemożliwić jej doręczenie lub odczytanie przez adresata. Do tych czynników zaliczyć można, jak wskazał Sąd, programy antywirusowe, zapory sieciowe, czyli tzn. „firewall” bądź programy pocztowe, a na ich część użytkownik poczty (w tym przypadku organ) nie ma wpływu. Tym samym WSA w Łodzi uznał skargę stowarzyszenia za złożoną przedwcześnie, bowiem przed datą wniesienia skargi burmistrz nie dysponował wnioskiem o udostępnienie informacji, a więc w konsekwencji nie był zobowiązany do podjęcia stosownych czynności w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Powyższe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi stoi w opozycji do tez wypływających z wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych w podobnych sprawach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w prawomocnym wyroku z dnia 9 października 2014 r. (sygn. IV SAB/Po 58/14) odnosząc się do bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej żądanej wnioskiem złożonym za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) stwierdził bezczynność organu. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której organ wskazywał, że nie dotarł do niego złożony wniosek, wskazując jednocześnie, że w tym czasie były prowadzone prace informatyczne w obrębie funkcjonowania Platformy (m.in. odgórna zmiana wersji ePUAP wymagająca po stronie organu wprowadzenia stosownych zmian w celu prawidłowego funkcjonowania Platformy). W wyroku tym WSA w Poznaniu wskazał, że fakt nieprawidłowości w działaniu Platformy obciąża organ, a nie obywatela, a automatyczne wygenerowanie przez Platformę po złożeniu wniosku Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest potwierdzeniem skuteczności doręczenia korespondencji do organu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj