Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.08.2015

Odmowa zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

NSA stwierdził, że wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym są, co do zasady, pozostawione uznaniu Rady.

Wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r. (sygn. II OSK 890/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [dalej także: Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR]
na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W lutym 2014 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR zwrócił się do Rady Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę z radnym powiatu. Przyczynę rozwiązania umowy stanowił, orzeczony wobec radnego wyrokiem Sądu Rejonowego, roczny zakaz zajmowania stanowisk związanych z wydawaniem pieniędzy ze środków publicznych, który został na niego nałożony w związku z nadużywaniem stanowiska zajmowanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada Powiatu nie wyraziła jednak zgody na rozwiązanie tego stosunku pracy. Zaznaczyła przy tym, że wskazany we wniosku wyrok skazujący jest nieprawomocny. Zdaniem Rady, wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym stwarzałoby sytuację przypisania winy osobie oskarżonej o dokonanie przestępstwa, a nieskazanej jeszcze prawomocnym wyrokiem skazującym, co byłoby niedopuszczalne w świetle zasady domniemania niewinności. W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora do usunięcia naruszenia prawa Rada Powiatu podtrzymała swoją argumentację.

W związku z powyższym, Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zarzucił Radzie Powiatu naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), [dalej: u.s.p.]. Zgodnie z jego treścią „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 4 grudnia 2014 (sygn. akt III SA/Lu 655/14) wskazał, że wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym pozostawione są uznaniu Rady Powiatu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Wówczas Rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. W związku z powyższym WSA uznał, że Rada Powiatu, odmawiając zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, który nie został prawomocnie skazany, nie naruszyła prawa.

W skardze kasacyjnej Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR zarzucił rozstrzygnięciu WSA dokonanie błędnej wykładni przepisu art. 22 ust. 2 u.s.p. Zdaniem Dyrektora z przepisu tego wynika, że Rada Powiatu ma za zadanie zbadać jedynie okoliczność, czy podstawą do rozwiązania stosunku z radnym są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego funkcji radnego. Tym samym, do jej obowiązków nie należy ocena prawno karna zarzucanego radnemu czynu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 maja 2015 r. (sygn. akt II OSK 890/15) stwierdził, że motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, nie tylko mogą, ale wręcz muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (gdy dotyczy to zdarzeń związanych z wykonywaniem mandatu przez radnego), czy też odmówi z innego powodu, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku.

NSA wskazał przy tym, że konstrukcja przepisu art. 22 ust. 2 u.s.p. wprowadza szczególną ochronę trwałości stosunku pracy osoby piastującej mandat radnego, gwarantującą większą, niż w przypadku pracowników objętych jedynie ochroną powszechną, zasadę trwałości zatrudnienia. Dla rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z radnym wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody Rady, wyrażonej w formie uchwały, a ewentualne złożenie pracownikowi oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania łączącego strony stosunku prawnego bez zgody Rady stanowi czynność dokonaną z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu uchwały powinny zostać z kolei wskazane motywy, którymi kierowała się Rada odmawiając lub wyrażając zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Wobec powyższych okoliczności NSA uznał, że skarga nie ma uzasadnionych podstaw i orzekł o jej oddaleniu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj