Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.07.2015

Grzywna za nie przekazanie skargi do sądu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nałożył grzywnę na wójta, który nie przekazał do sądu skargi na bezczynność.

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2015 r. (sygn. akt II SO/Bk 40/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł o wymierzeniu wójtowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność złożonej w związku z nie udostępnieniem informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W listopadzie 2014 r. jeden z mieszkańców gminy wniósł, za pośrednictwem organu, skargę na bezczynność w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej. Wójt zdecydował jednak nie przekazywać skargi do sądu tłumacząc to faktem, że skoro udzielił odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, to tym samym nie miał obowiązku przekazywać skargi Sądowi.

W związku z powyższym, Skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniosek o wymierzenie wójtowi, na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.), dalej: ppsa, grzywny za nie przekazanie skargi na bezczynność i związanych z nią akt sprawy.

Wójt wniósł o oddalenie wniosku wskazując, że „skoro wniosek o udzielenie informacji publicznej został uwzględniony w trybie autokontroli, a uchybienie terminowi nastąpiło bez podstawy prawnej, to wypełnione zostały tym samym przesłanki wynikające z art. 54 § 3 ppsa., a co za tym idzie organ nie miał obowiązku nadawania biegu złożonej skardze na bezczynność”.

W wyroku z dnia z dnia 24 lutego 2015 (sygn. akt II SO/Bk 40/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że nie przekazanie przez organ skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w określonym ustawowo terminie stanowi przesłankę materialnoprawną, która sama w sobie wystarcza do wymierzenia grzywny organowi. Wynika to z faktu, że już z momentem złożenia skargi do organu należy wiązać określone skutki prawne, czyli obowiązek udzielenia odpowiedzi oraz przesłania do sądu akt sprawy, a także uprawnienie organu do dokonania autokontroli zaskarżonego aktu lub czynności.

Zdaniem WSA, wbrew twierdzeniu organu, fakt uwzględnienia skargi w całości nie wyłącza obowiązku przekazania skargi do sądu. Już samo sformułowanie: „organ może (…) w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy” wskazuje dość jednoznacznie na obligatoryjność przekazania skargi, nawet w sytuacji gdy została ona uwzględniona przez organ w trybie autokontroli. Pogląd ten dodatkowo uzasadnia brak możliwości rozstrzygania o niektórych aspektach skargi przez organ, jak np. wniosek o wymierzenie grzywny organowi lub wniosek o zasądzenie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa prawnego, które to musi rozstrzygnąć sąd.

W wydanym orzeczeniu Sąd wskazał również na dyscyplinująco-restrykcyjny oraz prewencyjny charakter wymierzanej organowi grzywny, która ma nie tylko przywołać organ do porządku i zapobiegać w przyszłości takim sytuacjom, ale również stanowić sankcję za naruszenie podstawowego prawa jednostki do rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki.

Wyrok wpisuje się w dotychczasowe stanowiska prezentowane przez doktrynę oraz sądy administracyjne, zgodnie z którymi, nawet w razie uwzględnienia skargi przez organ w trybie samokontroli, organ jest zobligowany do przekazania właściwemu sądowi administracyjnemu skargi wraz z kompletnymi oraz uporządkowanymi aktami sprawy i decyzją wydaną w trybie samokontroli (por. J. Drachal, M. Jasielski, P. Gołaszewski, w: Hauser, Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2015, por. także post. NSA z 8.12.2005 r. II OZ 1197/05, OSG 2006, Nr 4, poz. 36; wyr. WSA w Rzeszowie z 23.4.2013 r. II SA/Rz 81/13. Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 3.04.2013 r., 1030/12, Legalis).

Wyrok jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj