Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.07.2015

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Uchwalenie planu miejscowego wiąże się dla gminy z niebagatelnymi skutkami finansowymi. Rada Gminy powinna dysponować wiarygodną i rzetelną informacją na temat tych skutków.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Uchwalenie planu miejscowego wiąże się dla gminy z niebagatelnymi skutkami finansowymi. Rada Gminy powinna dysponować wiarygodną i rzetelną informacją na temat tych skutków.

Ustalenia planu w sposób pośredni czy bezpośredni przekładają się na dochody gminy (np. z tytułu renty planistycznej), ale mogą stać się również źródłem istotnych dla budżetu wydatków związanych z koniecznością zaspokojenia roszczeń właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych planem (roszczenia odszkodowawcze, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 36 ust. 3 upzp[1] czy roszczenie o wykup, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 upzp).  Skala roszczeń odszkodowawczych, z jakimi w ostatnim czasie przychodzi się mierzyć jednostkom samorządu terytorialnego pokazuje jak istotne- z punktu widzenia interesu gminy, a nie tylko dopełnienia wymogów formalnych procedury planistycznej- jest opracowanie rzetelnej i wiarygodnej prognozy na temat skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

Treść prognozy

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  wymogi związane z opracowaniem prognozy regulują w sposób dość lakoniczny. Stosownie do art. 17 pkt 5 upzp, wójt sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36.

Na temat wymaganej zawartości prognozy szerzej wypowiada się § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26. 08. 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), który wskazuje, że prognoza powinna zawierać w szczególności:

 • prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy;
 • prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
 • wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

Skutki wadliwej prognozy dla ważności planu miejscowego

Uwagi na temat skutków prawnych uchwalenia planu miejscowego na podstawie nierzetelnej czy wadliwej prognozy poprzedzić należy uwagą, że zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, prognoza skutków finansowych wprawdzie musi być w toku procedury planistycznej opracowana (bo tego wymaga art. 17 pkt 5 upzp) i przedłożona Radzie Gminy wraz z projektem planu, jednakże nie stanowi ona załącznika do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym nie jest ona elementem planu- przypisuje jej się walor wyłącznie analizy ekonomicznej.

W efekcie, w orzecznictwie sądów administracyjnych zarysował się pogląd, że „Rada gminy powinna mieć świadomość uchwalając plan miejscowy o jego finansowych skutkach i powinna być to rzetelna informacja ekonomiczna. Jednakże stawiając zarzut istotnego naruszenia trybu sporządzania planu poprzez błędna zawartość prognozy skutków finansowych trzeba by wykazać, iż taka prognoza doprowadziła do uchwalenia planu a gdyby była rzetelna analiza ekonomiczna do uchwalenia planu by nie doszło.”[2] Udowodnienie tej okoliczności w praktyce może okazać się bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Uprawnionym do sporządzenia prognozy jest rzeczoznawca majątkowy

W zakresie osób uprawnionych do sporządzenia prognozy, upzp w art. 37 ust. 11 odsyła do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiąc, iż:

„W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami”.

Stosownie natomiast do art. 174 ust. 3a ugn: rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego dotyczące skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych. Powołany przepis należy rozumieć w ten sposób, że wyłącznie rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do sporządzenia prognozy.

Zarówno sądy administracyjne jak i Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniają praktykę sporządzania prognoz finansowych przez osoby nieposiadające uprawnień rzeczoznawców majątkowych uznając ją za naruszenie trybu sporządzania planu, tj. art. 17 pkt 5 w zw. z art. 37 ust. 11 upzp[3] Jednocześnie jednak podkreśla się, że naruszenie to nie jest naruszeniem istotnym w rozumieniu art. 28 ust. 1 upzp (a zatem takim, które mogłoby skutkować nieważnością planu)., ponieważ prognoza finansowa nie jest załącznikiem do planu i z tej racji nie ma charakteru wiążącego.” (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 29 października 2009 r., II SA/Rz 888/08).

Abstrahując od sankcji związanych z opracowaniem prognozy przez osobę nieposiadającą uprawnień rzeczoznawcy, stwierdzić należy, że w dobrze pojętym interesie gminy leży aby prognozę sporządziła osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje.


[1] Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[2] Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2013 r., II OSK 2348/12, CBOSA

[3] Por. np. Wystąpienie pokontrolne znak: LKA-4101-02-02/2012/P/12/147 z dnia 5 lipca 2012 r. Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach, Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 29 października 2009 r., II SA/Rz 888/08, CBOSA

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autor artykułu

Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj