Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.07.2015

Czy na rzecz gminy można ustanowić służebność przesyłu?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Służebność przesyłu można ustanowić na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który zamierza wybudować lub którego własnością są już urządzenia przesyłowe. Co jednak w sytuacji, gdy należą one do gminy?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Służebność przesyłu można ustanowić na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który zamierza wybudować lub którego własnością są już urządzenia przesyłowe. Co jednak w sytuacji, gdy należą one do gminy?

Jednym z zadań własnych gminy jest realizacja obowiązków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Pozwala na to rozbudowana sieć urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które również należy uznać za urządzenia przesyłowe. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków gmina może prowadzić w szczególności w formie zakładu budżetowego. Tymczasem nieruchomość, na której znajdują się lub mają powstać urządzenia przesyłowe można obciążyć służebnością przesyłu zgodnie z brzmieniem art. 305(1) k.c. na rzecz przedsiębiorcy. Pod pojęciem tym należy natomiast rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Stąd pojawia się pytanie, czy służebność przesyłu można ustanowić również na rzecz gminy albo przywołanego zakładu budżetowego.

Niestety Sąd Najwyższy nie udzielił na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiada na nie jednak doktryna. Gerard Bieniek (por. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa 2008) wskazał, że: „Uprawnioną do służebności przesyłu może być także gmina, jeśli urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne są jej własnością i prowadzi ona działalność w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków przez wyodrębniony zakład budżetowy”.

Możliwość ustanowienia na rzecz gminy służebności przesyłu potwierdza także Bartosz Rakoczy (por. B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, LexisNexis, Warszawa 2012) który twierdzi, że: „W konsekwencji służebność przesyłu nie może być ustanowiona na rzecz zakładu budżetowego, a jedynie na rzecz jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną. W wypadku zakładu budżetowego wykonującego zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, będzie to gmina”.

Takie stanowisko zajmuje również Piotr Lewandowski (por. P. Lewandowski, Służebność przesyłu w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2014), którego zdaniem: „Służebności przesyłu nie można ustanowić na rzecz zakładu budżetowego, a jedynie i wyłącznie na rzecz jednostki organizacyjnej mającej osobowość prawną. Taką jednostką może być gmina”.

Udzielając więc odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie należy wskazać, że na rzecz gminy można ustanowić służebność przesyłu, jeżeli urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne stanowią jej własność i prowadzi ona w formie zakładu budżetowego działalność w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę lub odprowadzania ścieków.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
güvenilir casino siteleri