Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.07.2015

Kolejny wyrok w sprawie uczestnictwa gminy w spółce utworzonej przez związek międzygminny

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

WSA w Gliwicach stwierdził, że gmina nie może przystąpić do spółki, której celem jest realizowanie zadań własnych przekazanych na rzecz związku międzygminnego, jak również zadań należących do innych gmin.

Problematyka przystępowania gmin będących członkami związków międzygminnych do spółek komunalnych tychże związków była już poruszana obszernie na łamach portalu w artykule pt. „Czy gmina będąca uczestnikiem związku międzygminnego może przystąpić do spółki utworzonej przez ten związek?”, w którym opisano wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2014 r., (sygn. akt IV SA/Gl 450/14,) w ocenie którego przystąpienie gminy do związku komunalnego wyklucza prawo tej gminy do przystępowania do spółek prawa handlowego realizujących czynności mieszczące się w sferze użyteczności publicznej, a pokrywające się z  zadaniem własnym przekazanym związkowi. W analogicznym duchu wypowiedział się WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r. (sygn. akt IV SA/GL 503/14), w którym stwierdził niezgodność z prawem uchwały rady gminy w przedmiocie przystąpienia do spółki komunalnej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy w drodze uchwały wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do utworzonej przez związek międzygminny spółki komunalnej, prowadzącej działalność m.in. w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

O stwierdzenie nieważności tej uchwały wniósł wojewoda, wskazując, że została ona podjęta bez wymaganej legitymacji prawnej. W uzasadnieniu podkreślił, że konsekwencją przekazania zadań gminy do realizacji związkowi międzygminnemu jest przedmiotowe ograniczenie uprawnień gminy w tej sferze, co wynika z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm., dalej także: u.s.g.). Skoro gmina należała do związku międzygminnego, na który scedowała realizację zadania własnego dotyczącego m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych to tym samym nie powinna wykonywać tego zadania publicznego w takim zakresie, w jakim realizuje je związek. Wojewoda podkreślił, że przekazanie zadań związkowi międzygminnemu na podstawie statutu ma ten skutek, że uprawnienie do tworzenia jednostek organizacyjnych oraz zawierania umów z innymi podmiotami w celu wykonywania tych zadań przechodzi na związek. Tym samym zdaniem wojewody, gmina nie może przystąpić do spółki, której działalność obejmuje przekazane na rzecz związku międzygminnego zadanie publiczne.

W odpowiedzi na skargę wójt gminy wniósł o jej oddalenie wskazując przy tym, że przywołany przez wojewodę przepis art. 64 ust. 3 u.s.g. nie oznacza, że gmina automatycznie pozbawia się wszelkich zadań publicznych związanych z przedmiotem działalności związku, do którego przystępuje.

W rezultacie rozpoznania sprawy WSA w Gliwicach uwzględnił skargę wojewody.

W uzasadnieniu WSA wskazał, że zgodnie z u.s.g., gmina może przystąpić do spółki prawa handlowego, jeżeli spółka taka będzie zajmować się wykonywaniem ciążących na niej zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców tej gminy. Nie może przy tym jednak dojść do sytuacji, w której spółka kapitałowa, do której przystępuje gmina prowadziłaby również działalność wykraczającą poza realizację zadań spoczywających na gminie. W takiej sytuacji również i gmina byłaby zaangażowana w działalność wykraczającą poza spoczywające na niej zadania, co jest na gruncie u.s.g. niedopuszczalne.

WSA stwierdził ponadto, że z tych samych powodów nie może dojść do sytuacji, w której wspólnikami tej samej spółki byłyby dwie lub więcej gmin, ponieważ każda z nich uczestniczyłaby pośrednio w wykonywaniu zadań publicznych spoczywających na pozostałych. Tym samym w ocenie Sądu przystąpienie gminy do spółki, której celem jest realizowanie zadań własnych należących do dziewięciu innych gmin budzi istotne zastrzeżenia.

Ustosunkowując się do pozostałych zarzutów Wojewody, WSA wskazał, że uczestnictwo gminy w związku międzygminnym i przekazanie mu do realizacji określonych zadań własnych nie prowadzi do wygaśnięcia kompetencji do ich wykonywania przez gminę w sposób nieodwracalny. Stwierdził przy tym jednak, że z art. 64 ust. 3 u.s.g. wynika, że dopóki gmina jest uczestnikiem związku międzygminnego, jej zadania stają się zadaniami własnymi związku, realizowanymi przez właściwe organy związku.

WSA wskazał ponadto, że gmina od chwili przystąpienia do związku do czasu wystąpienia z niego, nie może swobodnie dysponować na rzecz innego niż ten związek podmiotu składnikami majątkowymi przeznaczonymi do realizacji zadań przekazanych mu do realizacji. Tym samym gmina nie może wnieść aportem do spółki nieruchomości i urządzeń niezbędnych do wykonywania przekazanego związkowi przez gminę zadania publicznego.

Wyrok WSA jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj