Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.06.2015

Udostępnianie informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu podmiotu podległego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem NSA zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej jest również ten podmiot, który co prawda nie znajduje się w posiadaniu wnioskowanych informacji, ale posiada ją podmiot mu podległy.

Wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. (sygn. I OSK 1256/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Dolnośląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. IV SAB/Wr 212/13) z dnia 22 stycznia 2014 r. zobowiązującym go do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do Wojewody Dolnośląskiego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym wskazanego nauczyciela.

W odpowiedzi Wojewoda wskazał, że nie dysponuje ww. dokumentami, a dokumenty te, o ile istnieją, mogą się znajdować w kuratorium oświaty. Organ wskazał bowiem, że udzielił kuratorowi oświaty pełnomocnictwa m.in. w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych obejmujących treść wniosku.

W związku z powyższym skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu złożył wnioskodawca wnosząc o zobowiązanie organu do załatwienia sprawy objętej wnioskiem. W uzasadnieniu skargi wskazał, że prowadzenie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli nie należy do zadań kuratora oświaty a właśnie do Wojewody.

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. IV SAB/Wr 212/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zobowiązał Wojewodę Dolnośląskiego do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał m.in., że wbrew twierdzeniom wojewody, był on zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie postępowania dyscyplinarnego wskazanego nauczyciela.

Na powyższy wyrok skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł Wojewoda Dolnośląski w dalszym ciągu stojąc na stanowisku, iż nie znajduje się w posiadaniu żądanych informacji, bowiem o ile takie informacje istnieją, to znajdują się w posiadaniu kuratora oświaty posiadającego pełnomocnictwo od wojewody do działania w zakresie spraw objętych wnioskiem.

Wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. (sygn. I OSK 1256/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego podzielając tym samym stanowisko zaprezentowane przez Sąd I instancji.

W uzasadnieniu NSA na wstępie wskazał, że poza wszelkimi wątpliwościami jest fakt, iż materiały związane z postępowaniem dyscyplinarnym w oświacie stanowią informację publiczną, a zasadniczą kwestią, którą należy rozstrzygnąć w niniejszej sprawie, jest to, czy Wojewoda Dolnośląski jest podmiotem zobowiązanym do ich udostępnienia.

Zdaniem NSA, z uwagi na to, że kuratorium oświaty jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie podległej wojewodzie, to wojewoda jako organ znajdujący się w strukturze organizacyjnej administracji nad kuratorem ma dostęp do tych dokumentów i tym samym może rozpoznać wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w niniejszej sprawie. Innymi słowy, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że poprzez podlegającego mu kuratora oświaty Wojewoda jest w posiadaniu żądanych informacji.

W związku z powyższym NSA uznał, że Wojewoda Dolnośląski jest zobowiązany do rozpatrzenia wystosowanego do niego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym wskazanego nauczyciela.

Powyższy wyrok jest o tyle zaskakujący, że w istotny sposób rozszerza rozumienie pojęcia „posiadania” informacji publicznej. Zdaje się uszło uwadze NSA, że przepisy w sposób wyraźny wskazują, iż obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty będące w posiadaniu takich informacji (art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej). W drodze analogii do tez wypływających z powyższego wyroku NSA można byłoby dojść do nieuzasadnionego i pozostającego w sprzeczności z przepisem ustawy wniosku, że np. również w sytuacji powierzenia przez gminę wykonywania określonych zadań publicznych utworzonej przez siebie spółce komunalnej, w dalszym ciągu to na gminie ciążyć będzie obowiązek udostępniania informacji publicznej w tym zakresie, mimo jej faktycznego nieposiadania. Czas jednak pokaże, czy sądy administracyjne będą podzielać stanowisko prezentowane przez NSA w przytaczanym wyroku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Joanna Kostrzewska

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj