Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.06.2015

Odpowiedzialność zarządcy drogi za kolizję z dzikim zwierzęciem

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zarządca drogi może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę powstałą na skutek kolizji samochodu z dzikim zwierzęciem.

Roszczenie przeciwko ubezpieczycielowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [dalej jako: GDDKiA] skierował właściciel samochodu osobowego, który uległ uszkodzeniu na skutek kolizji z dzikiem, do której doszło na drodze krajowej zarządzanej przez GDDKiA. Technicznie uzasadniony koszt naprawy pojazdu wyniósł 24.848,36 zł. Poszkodowany wystąpił więc z pozwem o zapłatę wskazanej kwoty, w którym m.in. podnosił, że GDDKiA nie umieściła na drodze pionowego znaku drogowego ostrzegającego przed dzikimi zwierzętami tj. znaku oznaczonego symbolem „A-18b”. Sprawę w II instancji rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 11 grudnia 2014 r. (sygn. II Ca 1263/14).

Zarządca drogi może odpowiadać za szkodę powstałą na skutek zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem na podstawie art. 415 k.c., a więc na zasadzie winy, co oznacza, że będzie zobowiązany do naprawienia szkody, która powstała na skutek działania lub zaniechania wynikającego z naruszenia nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków. Jednym z takich obowiązków jest odpowiednie oznakowanie drogi, w tym stosowanie wskazanych znaków ostrzegawczych o symbolu „A-18b”, które stawia się m.in. przed miejscami, w których na drodze mogą pojawić się dzikie zwierzęta. Od zarządcy drogi wymaga się ponadto bieżącego monitorowania stanu zagrożenia na drodze oraz dopełnienia staranności przy aktualizacji informacji w tym zakresie. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie tych obowiązków w sytuacji, gdy na drodze dojdzie do zderzenia z dzikim zwierzęciem może skutkować powstaniem po stronie zarządcy odpowiedzialności odszkodowawczej.

W sprawie rozstrzyganej przez Sąd Okręgowy w Kielcach najistotniejszym zagadnieniem dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej GDDKiA za szkodę powstałą na skutek kolizji samochodu z dzikiem okazało się ustalenie, czy zarządcy drogi można przypisać winę za nienależyte jej oznakowanie.

Zdaniem Sądu GDDKiA nie uchybiła ciążącym na niej jako zarządcy drogi publicznej obowiązkom, gdyż w okresie poprzedzającym zdarzenie podejmowała niezbędne działania mające na celu aktualizację informacji o obecności dzikich zwierząt na zarządzanej drodze. Potwierdził to m.in. fakt, że zwracała się do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o zweryfikowanie oznakowania odcinków dróg krajowych na określonym terenie znakami ostrzegawczymi o symbolu „A-18b”. Nie otrzymała od nich jednak informacji, które uzasadniałyby umieszczenia tego znaku na odcinku drogi, na którym doszło do kolizji. Nieuzasadnione jest zatem twierdzenie, że znak ostrzegawczy powinien znajdować się na tej drodze. Nie można też uznać, że nie został tam ustawiony z przyczyn leżących po stronie zarządcy.

W związku z takimi ustaleniami Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację poszkodowanego, wskazując, że zarządcy drogi nie można przypisać winy za to, że nie przewidział kolizji samochodu z dzikiem, a w związku z tym również odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek zdarzenia. Pomiędzy szkodą a brakiem znaku drogowego nie zachodzi normalny związek przyczynowy, a do kolizji doszłoby nawet gdyby GDDKiA w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, umieściła znak ostrzegawczy oznaczony symbolem „A-18b”.

Omawiany wyrok dotyczy co prawda roszczeń wobec GDDKiA, jednak zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) zarządcami dróg publicznych są również: dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta), powiatowych – zarząd powiatu, a dla wojewódzkich – zarząd województwa. Obowiązki zarządcy drogi publicznej w zakresie ich utrzymania dotyczą każdego ze wskazanych podmiotów. Istotne jest zatem, aby zarządcy wykonywali je należycie – tak, aby w przypadku ewentualnego sporu sądowego dotyczącego roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego na skutek kolizji z dzikim zwierzęciem mieli skuteczne narzędzie obrony.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Anna Gad

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, prawie pracy i procedurze cywilnej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj