Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.06.2015

Numer telefonu w „deklaracji śmieciowej”

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

WSA w Kielcach stwierdził, że żądanie podania przez właściciela nieruchomości numeru telefonu w „deklaracji śmieciowej” jest zgodne z prawem.

Wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. (sygn. I SA/Ke 205/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę prokuratora rejonowego na uchwałę rady gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy podjęła uchwałę (przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r., czyli przed dniem 1 lutego 2015 r.) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. We wzorze deklaracji zawarto m.in. wymóg podania przez właściciela nieruchomości numeru telefonu kontaktowego oraz danych osobowych osób zamieszkujących nieruchomość (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL lub data urodzenia). Jednocześnie w deklaracji zawarto także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na powyższą uchwałę, w ww. zakresie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniósł prokurator rejonowy.

W rezultacie rozpoznania sprawy WSA w Kielcach oddalił skargę prokuratora i stwierdził, że nie dopatrzył się w przepisach zaskarżonej uchwały naruszenia prawa.

Sąd wskazał, że podstawą do podjęcia uchwały jest przepis art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały, rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Zdaniem WSA w Kielcach kwestionowana przez prokuratora „deklaracja śmieciowa” w omawianym zakresie nie narusza prawa, bowiem żądane dane identyfikacyjne mogą przyczynić się do zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości „opłaty śmieciowej”, co oznacza, że nie została przekroczona delegacja ustawowa określona w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie Sąd wskazał w tym zakresie na nowelizację „ustawy śmieciowej”, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r. W drodze tej nowelizacji dodano do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. pkt 1b, zgodnie z którym rada gminy, określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: 1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) adres nieruchomości; 3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego. Zdaniem WSA w Kielcach, wprowadzenie przez ustawodawcę tego przepisu stanowiło wyłącznie potwierdzenie możliwości żądania podania ww. danych od samego początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odnosząc się do zarzutu prokuratora, iż obecnie obowiązujące przepisy prawa nie upoważniają rady gminy do umieszczania w „deklaracji śmieciowej” oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Sąd wskazał, że co prawda nie było konieczności ze strony rady gminy do umieszczania w deklaracji powyższego zapisu, to jednakże jego umieszczenie nie stanowiło istotnego naruszenia prawa, które powodowałoby konieczność stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w tym zakresie.

Mając na uwadze wszystkie ww. argumenty Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. (sygn. I SA/Ke 205/15) oddalił skargę prokuratora rejonowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Tezy wypływające z powyższego wyroku są o tyle zaskakujące, że stoją w całkowitej sprzeczności z wcześniejszym orzecznictwem sądów administracyjnych na temat dopuszczalności umieszczania we wzorach „deklaracji śmieciowych” żądania podania numeru telefonu, czy też składania oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. O ile żądanie podania m.in. numeru telefonu jest możliwe w świetle obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych, to w chwili podejmowania uchwały przez radę gminy przepisy nie zawierały wyraźnej delegacji w przedmiotowym zakresie. Dla przykładu, w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. II SA/Kr 645/14) jednoznaczne wskazano, że brak jest podstawy prawnej umożliwiającej zobowiązanie właścicieli nieruchomości do podawania swych numerów telefonów w deklaracjach, a w odniesieniu do zbędnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy stwierdzić jego nieważność (więcej na ten temat w artykule pt. „Czy deklaracja <śmieciowa> może zawierać numer telefonu?”). Analogiczne stanowisko zostało przedstawione również w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 października 2013 r. (sygn. II SA/Kr 682/13).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Joanna Kostrzewska

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj