Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.05.2015

Sprzedaż w kiosku bez fundamentów podlega opłacie targowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Opłatę targową można pobierać także od sprzedaży prowadzonej poza terenami tzw. targowisk miejskich, o ile nie jest to sprzedaż prowadzona wewnątrz budynku. Sprzedaż prowadzona w kiosku, który nie posiada fundamentów podlega jednak opłacie targowej, ponieważ takiego obiektu za budynek uznać nie można.

Powyższe stanowisko sformułował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 102/14).

W omawianej sprawie w stosunku do strony, w związku z prowadzoną przez nią działalnością, wydana została przez burmistrza decyzja nakładająca opłatę targową. Organ podatkowy ustalił, że adresat decyzji sprzedawał artykuły spożywcze w kiosku usytuowanym na prywatnej posesji. Kiosk wyposażony był w media: energię elektryczną, wodę i ścieki oraz nie posiadał fundamentów. Zdaniem strony obiekt ten był jednak trwale związany z gruntem. Strona nie była podatnikiem podatku od nieruchomości.

Burmistrz gminy powołał się na regulację art. 15 ust. 1  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), zgodnie z którą opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem sytuacji gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub w ich częściach. Jako targowisko, ustawodawca w art. 15 ust. 2 u.p.o.l., określił wszelkie miejsca, w których dokonywana jest sprzedaż.

Przy wymiarze opłaty targowej uwzględniono także postanowienia uchwały rady gminy, zgodnie z którymi, do dokonywanej na terenie gminy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów „z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika, przyczepy” dzienna stawka opłaty targowej wynosi 18 zł.

Podatnik nie zgodził się z decyzją burmistrza, uważając, że opłacie targowej podlega jedynie sprzedaż na terenie placu targowego gminy, a prowadzona przez niego działalność odbywa się poza jego obrębem, w kiosku handlowym.

Rozpatrując odwołanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję organu pierwszej instancji w mocy. Kolegium przyznało, że opłatą targową objęte są nie tylko tereny targowiska miejskiego, ale także teren poza nim, o ile sprzedaż nie odbywa się w budynku lub jego części. Zdaniem organu, kiosk handlowy  którym skarżący prowadzi działalność, nie jest budynkiem, gdyż nie posiada fundamentów, a wyposażenie go w media nie przekształca go w budynek.

Oddalając skargę strony, WSA w Gliwicach orzekł, że bez znaczenia dla uiszczania opłat targowych jest okoliczność, czy handel prowadzony jest na gruntach państwowych, komunalnych czy prywatnych. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z mocy prawa z chwilą faktycznego podjęcia czynności handlowych zmierzających do dokonania sprzedaży (niezależnie od skutku) w każdym miejscu danej gminy, a nie tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.

Sąd stwierdził także, że kiosk, z powodu braku fundamentów, wbrew twierdzeniom skarżącego, nie stanowi budynku. W wyroku odwołano się w tej kwestii do art. 1 a ust. 1 u.p.o.l., zawierającego definicję legalną budynku. Jest nim  obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W sprawie niesporne było, że kiosk, w którym dokonywano sprzedaży nie miał fundamentów. Wobec tego wykluczona była możliwość uznania przedmiotowego obiektu za budynek. W konsekwencji także opłata skarbowa była należna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj