Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.05.2015

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek złożony drogą elektroniczną

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie regulują kwestii formy, jaką powinien przyjąć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie regulują kwestii formy, jaką powinien przyjąć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest na poziomie konstytucyjnym w art. 61 Konstytucji RP. Uszczegółowienie i zasady praktycznej realizacji tego prawa zawarte zostały przez ustawodawcę w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z uwagi na brak w powyższej ustawie regulacji odnoszącej się do formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej zasadnym wydaje się rozważenie możliwości złożenia takiego wniosku drogą elektroniczną, zwłaszcza w zwykłej formie mailowej.

Wnioskodawca

Istotnym z punktu widzenia tytułowego zagadnienia jest wskazanie, kto może być nadawcą (wnioskodawcą) składanego wniosku. W art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wprost wskazano, że każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie w ust. 2 tego przepisu dodano, że od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Powyższe regulacje ustawowe rozszerzają zakres podmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej wynikającego z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, bowiem zgodnie z tym przepisem to obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Oznacza to, że w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej ustawodawca zdecydował się rozszerzyć konstytucyjny katalog podmiotów, którym przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Analiza przepisów tej ustawy w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie fizycznej bez względu na obywatelstwo a nadto, pod pojęciem „każdy” należy rozumieć również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.

Forma wniosku

W art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazano, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. O ile bezsprzecznym jest, że wniosek ten może przybrać tradycyjną formę pisemną, o tyle należałoby się pochylić nad możliwością składania takiego wniosku w formie elektronicznej.

Analiza w głównej mierze orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie elektronicznej w następujący sposób:

 1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 2. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 3. w drodze zwykłej wiadomości e-mail.

O ile bezsprzecznym jest możliwość składania wniosków w dwóch pierwszych formach elektronicznych, to w praktyce najwięcej kontrowersji i wątpliwości wzbudza ostatni sposób, tj. złożenie wniosku w drodze zwykłej wiadomości e-mail. Wydaje się, że wątpliwości te zostały rozwiane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, które w sposób jednoznaczny przesądziło o dopuszczalności stosowania tej formy wniosku. Jak wskazuje bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich wyroków „za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną nawet gdy nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten wydaje się uzasadniony brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to z uwagi na to, że żądając informacji nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby otrzymać informację. Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego co jest przedmiotem wniosku. Wniosek taki wszczyna postępowanie w sprawie, ale na tym etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy k.p.a.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2009 r., sygn. I OSK 1277/08).

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w powyższym zakresie prowadzi do konkluzji, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie tylko może być składany poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną, ale również, że taki wniosek nie musi posiadać nawet podpisu, tj. imienia i nazwiska wnioskodawcy. Uzasadniane jest to faktem, że konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, rozwinięte przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, ma charakter powszechny, co oznacza, że prawo to przysługuje każdemu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek przesłanek w tym zakresie. Podanie natomiast tzw. danych osobowych będzie niezbędne dopiero w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wydania decyzji administracyjnej z uwagi na odmowę udostępnienia informacji publicznej, bądź umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tak m.in.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. II SAB/Wa 57/09 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IV SAB/Gl 75/11).

Podsumowanie

Podsumowując wskazać należy, że wniosek o udzielenie informacji publicznej może zostać złożony również w formie zapytania drogą elektroniczną, i to nawet w sytuacji, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej ma bowiem charakter uproszczony i odformalizowany, a osoba zadająca pytanie nie musi być nawet w pełni zidentyfikowana – nie musi bowiem wykazywać ani interesu prawnego, ani interesu faktycznego, o czym wprost stanowi art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych (tak m.in.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 marca 2012 r., sygn. II SAB/Kr 183/11, jak również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., sygn. II SAB/Łd 46/12).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj