Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.05.2015

Działalność wydawnicza podmiotów publicznych a dostęp do informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

NSA stwierdził, że działalność wydawnicza podmiotów publicznych nie podlega reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I OSK 724/14) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r. (sygn. II SAB/Wa 482/13) w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskodawca wniósł do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej m.in. wszystkich egzemplarzy kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”, które zostały wydane do chwili złożenia wniosku.

Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi, że wnioskowana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej.

W związku z powyższym wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej, wskazując, że objęte wnioskiem numery „Przeglądu Legislacyjnego” powinny być jemu udostępnione, gdyż wszystkie treści w nich zawarte stanowią informację publiczną. „Przegląd Legislacyjny” powstaje bowiem w ramach działalności organu władzy publicznej – jest wydawany „z inicjatywy oraz przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów”, a wymienione czasopismo nie stanowi prywatnej pozycji wydawniczej, ale jest wynikiem działań podejmowanych przez podmiot publiczny w związku z określonymi kompetencjami przyznanymi na podstawie przepisów prawa.

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SAB/Wa 482/13) oddalił skargę na bezczynność, podzielając pogląd organu, iż wnioskowana informacja nie ma waloru informacji publicznej.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł wnioskodawca, żądając jego uchylenia, ponownie podnosząc, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej i podlega udostępnianiu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I OSK 724/14) oddalił skargę kasacyjną wnioskodawcy podzielając stanowisko Sądu I instancji.

Sąd II instancji zgodził się ze stanowiskiem WSA w Warszawie, iż organ prawidłowo uznał, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej, o czym poinformował wnioskodawcę w sposób przewidziany w przepisach prawa, z zachowaniem ustawowego terminu. Zdaniem NSA nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż egzemplarze „Przeglądu Legislacyjnego” stanowią informację publiczną, gdyż jest on wydawany przez organ administracji oraz finansowany ze środków publicznych. Sąd wskazał przy tym, że przedmiotowe czasopismo wydawane jest na podstawie przepisów Prawa prasowego i pomimo tego, że publikowane są w nim opinie Rady Legislacyjnej oraz inne informacje o jej działalności mające walor informacji publicznej, to sam periodyk jako całość nie staje się z tego powodu informacją publiczną. Oprócz informacji o działalności Rady Legislacyjnej (udostępnianych zarazem na jej stronie internetowej) są w nim bowiem zamieszczane treści intelektualne, takie jak np. artykuły naukowe bądź inne formy publikacji – recenzje, polemiki, glosy z różnych dziedzin prawa, a więc treści niedotyczące sfery danych i faktów publicznych – w konsekwencji niestanowiące, zdaniem Sądu II instancji, informacji publicznej.

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdą zastosowania w przypadku żądania udostępniania egzemplarzy przedmiotowego czasopisma. Na marginesie, NSA wskazał, że „Przegląd Legislacyjny” jako kwartalnik wydawany na podstawie przepisów Prawa prasowego podlega ustawie o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, która nakłada na jego wydawcę obowiązek przekazywania nieodpłatnie wskazanym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych każdego numeru, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi każdemu zainteresowanemu we własnym zakresie.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. (sygn. I OSK 724/14) oddalił skargę kasacyjną.

Powyższy wyrok w sposób jednoznaczny wskazuje, iż nie każda działalność organów władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne stanowi przejaw działalności tych podmiotów w zakresie wykonywania spraw o charakterze publicznym, a tym samym informacja o takiej działalności nie zawsze podlega udostępnianiu w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Joanna Kostrzewska

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj