Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.04.2015

Problem niechcianych dróg, czyli niekończąca się opowieść

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jak bumerang do Sejmu wraca problem automatycznego przejmowania przez gminy odcinków dróg publicznych zastąpionych nowo wybudowanym odcinkiem.

Przypomnijmy, że dnia 13 września 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, która zawiera regulacje umożliwiające samorządom województwa przekazywanie samorządom powiatowym (jak również umożliwia samorządom powiatowym przekazywanie samorządom gminnym) zarządu nad tymi odcinkami dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanymi odcinkami (więcej na ten temat w artykule „Problem niechcianych dróg, czyli nowelizacja ustawy o drogach publicznych”). Przepisy te miały zastąpić w dalszym ciągu obowiązujący art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej. Nowy mechanizm prawny określania statusu zastępowanych odcinków dróg publicznych wzbudził jednakże wątpliwości Prezydenta RP co do jego zgodności z przepisami Konstytucji RP i zawartą w nich zasadą określania zadań samorządu w ustawie, a także z konstytucyjnie chronioną samodzielnością gminy będącej podstawową jednostką samorządu terytorialnego, w związku z czym nowelizacja został skierowana w trybie kontroli prewencyjnej (tj. jeszcze przed jej podpisaniem) do Trybunału Konstytucyjnego (więcej na ten temat w artykule „Nowelizacja ustawy o drogach publicznych skierowana do Trybunału Konstytucyjnego”).

Z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął wniosku Prezydenta RP, przez co wzbudzający szereg kontrowersji art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w dalszym ciągu obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu, grupa posłów PiS postanowiła wnieść kolejny projekt nowelizacji tego przepisu (projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych – druk sejmowy nr 3227).

Przepis ten jest o tyle „kłopotliwy”, że zmienia kategorię „starej” drogi na gminną, w przypadku wybudowania nowego odcinka, zarówno w sytuacji, gdy droga ta była gminna, powiatowa, ale również w przypadku drogi wojewódzkiej, czy nawet krajowej. Objęcie przez gminy własności zastępowanych odcinków dróg publicznych rodzi po ich stronie znaczne koszty finansowe związane z koniecznością utrzymywania tych dróg w należytym stanie.

Obecnie obowiązujące brzmienie przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych doprowadziło to do sytuacji, gdy tak, jak w przypadku oddania do użytkowania drogi ekspresowej S-5 pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, stara droga krajowa DK-5, automatycznie została przekazana na rzecz samorządów gminnych (w tym przypadku Pobiedzisk, Swarzędza i Łubowa). Gminy te, z uwagi na swój niewielki rozmiar, nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem odcinków tych dróg, leżących na ich terenie. Podobny problem pojawił się w przypadku oddania do użytkowania drogi ekspresowej S-3.

Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się wniosek sześciu gmin kwestionujących zgodność art. 10 ust. 5 ustawy z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego (sygn. K 54/12).

W związku z ww. problemami związanymi z automatyzmem w przekazywaniu gminom „starych” odcinków dróg publicznych o kategorii innej niż gminna, posłowie PiS proponują doprecyzowanie przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w ten sposób, że przekazanie „starej” drogi będzie miało miejsce tylko w przypadku wybudowania nowego odcinka będącego drogą publiczną o charakterze ogólnodostępnym (tj. drogą co do zasady bezpłatną). Projekt ten przewiduje również, że rada gminy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został już zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie obecnie obowiązującego art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. W takim przypadku odcinek ten zostałby zaliczony do kategorii dróg krajowych.

Obecnie projekt został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w związku z czym nie sposób przewidzieć dalszego losu tej nowelizacji.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj