Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.04.2015

Szansa na koniec podatkowego absurdu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Finansów, a także senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji podjęły działania zmierzające do zmiany obowiązującego prawa, które zrodziło praktykę płacenia przez gminy samym sobie podatku od nieruchomości.

Stanowisko, zgodnie z którym gmina opodatkować powinna nieruchomości znajdujące się na jej terenie będące jej własnością i niebędące w posiadaniu innego podmiotu, budzi stanowczy sprzeciw wielu gmin i organizacji samorządowych. Z płaceniem podatku przez gminy samym sobie nie zgadza się także Krajowa Rada RIO (zob. sprawozdanie z działalności za 2013 r.).

Z obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że katalog podatników podatku od nieruchomości obejmuje swoim zakresem m.in. osoby prawne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Z powyższego wynika zatem, że gmina, jako osoba prawna będąca właścicielem nieruchomości, również w katalogu tych podatników się znajduje. Mimo, że przepisy w swoim językowym brzmieniu są jasne to jednak wnioski płynące z ich wykładni gramatycznej budzą sprzeciw gmin. Dlatego też praktyka w różny sposób próbuje sobie ze wskazanym problemem radzić. Część gmin spełnia obowiązek podatkowy, część uznaje, że nie musi płacić podatku (stosując kompleksową wykładnię przepisów), jeszcze inne gminy zwalniają się z tego obowiązku w drodze uchwał wydawanych przez rady gmin. Niezależnie od ukształtowanej praktyki środowiska samorządowe dostrzegły niecelowość wpłacania podatku przez gminy samym sobie, w związku z czym podjęto szereg prób zwrócenia uwagi Ministerstwa Finansów na absurd obowiązującej regulacji.

Jedną z inicjatyw podjęło Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, które w wypracowanym stanowisku zaproponowało wyłączenie Gminy z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Podobne postulaty zawarto w petycji Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka skierowanej do Senatu.

Podjęte starania zdają się przynieść efekt. Mimo początkowych oporów, Departament Podatków w Ministerstwie Finansów poinformował o podjęciu prac nad przygotowaniem ustawowego rozwiązania omówionego podatkowego problemu gmin. W propozycji ministerstwa zakłada się zwolnienie gmin z podatku od nieruchomości gminnych w zakresie odnoszącym się wyłącznie do nieruchomości nieprzekazanych w posiadanie zależne oraz niebędących w posiadaniu innych podmiotów niż gmina, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ministerstwo wskazało, że proponowana zmiana przepisów o podatkach i opłatach lokalnych w efekcie zapewnić ma zniesienie obowiązku płacenia podatku przez gminy samym sobie, jednocześnie zachowując zasady ich finansowania i systemu podatkowego.

Podjętą inicjatywę niewątpliwie postrzegać należy jako wysoce zasadną, jednakże należałoby zastanowić się czy ewentualna zmiana przepisów o podatku od nieruchomości nie powinna przyjąć postaci regulacji analogicznej do wyłączenia gminy z podatku rolnego.

Inną kwestią jest, czy w takiej sytuacji ewentualną zmianę przepisów nie należałoby traktować jako zmianę o charakterze doprecyzowującym. Wyłączenie (nie zwolnienie) z opodatkowania nieruchomości gminnych znajdujących się na terenie gminy będących jej własnością i niebędących w posiadaniu innego podmiotu uzasadnione jest przede wszystkim podejściem do istoty stosunku prawnopodatkowego (wątpliwe jest, czy obowiązek podatkowy może dotyczyć związku publicznoprawnego, który jest jednocześnie beneficjentem podatku).   Niezależnie jednak od odpowiedzi na to pytanie, rozwiązanie legislacyjne w omawianej kwestii jest wysoce wskazane – obecnie tylko w ten sposób można doprowadzić do jednolitej praktyki we wszystkich gminach (i właściwego rozdziału środków publicznych – por. zasady rozdziału części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj