Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

08.04.2015

Posiadanie informacji publicznej a ponowny wniosek o jej udostępnienie

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dostęp do informacji ogólnodostępnej lub posiadanie informacji publicznej stanowi przesłankę ograniczającą realizację wniosku o udostępnienie tej informacji.

Pismem skierowanym do Rady Miejskiej zwrócono się o przekazanie, drogą poczty elektronicznej lub na płycie, na podstawie regulacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782) [dalej: u.d.i.p.] kopii nagrania z sesji tego organu.

W odpowiedzi na złożony wniosek, Przewodniczący Rady Miejskiej udostępnił wnioskodawcy protokół ze wskazanej we wniosku sesji. Zarzucając organowi, że ten nie udostępnił informacji zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca wystąpił do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu w przedmiotowym zakresie. W rezultacie rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie złożonej skargi, sąd ten skargę oddalił (wyrok WSA w Warszawie z dnia 09.01.2014 r., VIII SAB/Wa 52/13).

W toku rozpoznawania sprawy ustalono między innymi, że Statut Rady Miejskiej oraz Regulamin Obrad przewidują, iż przebieg sesji jest odzwierciedlony w protokole i tylko protokół może zostać udostępniony na żądanie osoby zainteresowanej. Ustalono także, że wnioskodawca brał udział w sesji Rady Miasta, z której przebiegu żądał udostępnienia kopii nagrania. Rozpoznając sprawę, WSA w Warszawie w istocie rozważał, czy wnioskodawca, mimo uzyskania już protokołu z przebiegu interesującej go sesji rady miasta, był uprawniony do żądania od organu także nagrania z przebiegu tej sesji.

W konsekwencji WSA w Warszawie stwierdził, że treść przepisów u.d.i.p., zwłaszcza art. 19 tej ustawy świadczy o tym, że poza prawem wstępu na posiedzenie organu kolegialnego, podstawowym źródłem informacji o przebiegu tego posiedzenia są protokoły lub stenogramy. Zdaniem Sądu, realizacja celu, jakim jest dostęp do informacji publicznej odnoszącej się do przebiegu posiedzeń organu kolegialnego, następuje, co do zasady, przez dostęp do protokołów i stenogramów. Sąd zauważa, że w sytuacji, gdy sporządzony został protokół z przebiegu sesji, przy braku utrwalenia kompletnego przebiegu sesji w innej formie, nie ma podstaw do uwzględnienia żądania wskazanego w złożonym wniosku. W opinii Sądu, skoro wnioskodawca miał możliwość zapoznać się z przebiegiem sesji za pomocą udostępnionego protokołu nie zostało naruszone konstytucyjne prawo do informacji o sprawach publicznych. Stanowisko Sądu dodatkowo wzmacnia okoliczność, że wnioskodawca był obecny na przedmiotowej sesji, a zatem znał jej przebieg. Nie można zatem żądać udostępnienia czegoś, co się już posiada.

Wskutek złożonej przez wnioskodawcę skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od ww. wyroku WSA w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny, uznając, że wyrok ten odpowiada prawu, wyrokiem z dnia 11 marca 2015 r., I OSK 934/14 oddalił skargę kasacyjną. W rezultacie rozpoznania sprawy Sąd ten w całości przychylił się do stanowiska prezentowanego przez WSA w Warszawie.

NSA wskazał, że obowiązek udostępnienia informacji publicznej na wniosek istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada żądanej informacji publicznej. Skoro w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca uczestniczył w sesji Rady Miejskiej, tą drogą wszedł w posiadanie informacji publicznej na temat przebiegu sesji. Zdaniem NSA oznacza to, że wnioskodawca posiada już żądaną informację publiczną, a zatem zrealizował prawo wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Cel u.d.i.p., którym jest umożliwienie osobie zainteresowanej zapoznania się z treścią informacji publicznej został, zdaniem NSA, zrealizowany co oznacza, że dalsze żądanie udzielenia tej samej informacji, chociaż w innej formie, nie rodzi po stronie organu obowiązku jej udostępnienia.

Zapadły przed NSA wyrok wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą wniosek osoby zainteresowanej rodzi po stronie podmiotu zobowiązanego obowiązek jej udostępnienia wtedy, gdy informacja nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w publicznym obiegu (tak np. wyrok NSA z dnia 20.11.2003 r., II SAB/372/03; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 02.07.2014 r., IV SA/Po 142/14; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24.06.2014 r., IV SA/Po 314/14).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Joanna Kostrzewska

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj