Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.03.2015

Jak powinna rozstrzygać KIO, gdy uwzględnia odwołanie?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Uwzględniając odwołanie, KIO powinna zwrócić uwagę, czy w międzyczasie nie zawarto umowy w sprawie zamówienia publicznego - wpływa to bowiem na treść rozstrzygnięcia KIO.

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 3 października 2014 r. (sygn. VII Ga 150/14) uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej [również jako: KIO] z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. KIO 1316/14).

W zaskarżonym orzeczeniu KIO, pomimo, że w sprawie została już zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ograniczyła się do nakazania zamawiającemu: unieważnienia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty i czynności odrzucenia oferty odwołującego, a także ponownego badania i oceny złożonych ofert - co dotyczyło postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku. Z powyższym nie zgodził się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych [również jako: UZP], zarzucając orzeczeniu KIO naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również jako: ustawa Pr.z.p.] dotyczących m.in. treści wyroku KIO w przypadku uwzględnienia odwołania (art. 192 ust. 3 ustawy Pr.z.p.).

W świetle powyższego wyroku Sądu Okręgowego nie ma wątpliwości, że KIO uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy Pr.z.p., które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Co jednak istotne - jeśli w międzyczasie doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tym bardziej zaś niedopuszczalnego na gruncie ustawy Pr.z.p., KIO nie może w orzeczeniu ograniczyć się do nakazania zamawiającemu unieważnienia wadliwej czynności, a następnie jej powtórzenia.

Dla przypomnienia, art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pr.z.p. wprost wskazuje, że w sytuacji, gdy umowa nie została zawarta KIO, uwzględniając odwołanie, może „nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego”. Natomiast w przeciwnej sytuacji, gdy umowa została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek skutkujących unieważnieniem umowy z art. 146 ust. 1 ustawy Pr.z.p., KIO, uwzględniając odwołanie, może na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy Pr.z.p. „(1) unieważnić umowę albo (2) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, albo (3) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”.

Z uwagi na okoliczności zaistniałe w omawianej sprawie, skarga Prezesa UZP zasługiwała zdaniem Sądu Okręgowego w Kielcach na uwzględnienie, w związku z czym powyższy Sąd dokonał zmiany zaskarżonego wyroku KIO. Jego zdaniem niedopuszczalne było bowiem wydanie przez KIO rozstrzygnięcia na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pr.z.p. w sytuacji, gdy doszło do zawarcia przez zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego. KIO mogła wydać wyrok wyłącznie na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy Pr.z.p.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj