Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.03.2015

Jakie zmiany w PPP?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zmiany w przepisach mają ułatwić realizację przedsięwzięć w formule PPP.

W Ministerstwie Gospodarki opracowano projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych[i]. Na początku marca 2015 r. powyższy projekt skierowano do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt zawiera propozycje mające ułatwić realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego [dalej również: PPP]. Propozycje zmian dotyczą przede wszystkim trzech obszarów:

 • ułatwienia zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym [dalej również: umowa o PPP] na okres dłuższy niż cztery lata;
 • limitów wysokości tzw. zabezpieczenia należytego wykonania umowy; oraz
 • umożliwienia uznania jako wydatki majątkowe części wydatków podmiotu publicznego na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy.

Celem pierwszej z ww. propozycji jest odformalizowanie procedury zawierania umowy o PPP w przypadku, gdy wyłonienie partnera odbywa się w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: ustawa Pr.z.p.]. Jak wiadomo, zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy Pr.z.p., jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”, zamawiający, w terminie trzech dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W stosunku do umów o PPP rozważa się całkowite wyłączenie powyższego obowiązku. Zmiana ta jest podyktowana tym, że czas trwania umowy o PPP jest w praktyce ustalany dopiero po wszczęciu postępowania - w toku negocjacji z partnerem prywatnym.

Odnośnie drugiej propozycji - w sytuacjach, gdy przy wyborze partnera prywatnego ma zastosowanie ustawa Pr.z.p., minimalny próg zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynoszący 2%, postrzegany jest jako zbyt wysoki i zniechęcający potencjalnych partnerów prywatnych do udziału w projektach PPP. Proponuje się w związku z tym, aby w umowach o PPP zabezpieczenie było ustalane w wysokości od 0,1% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Trzecia propozycja jest podyktowana niejasnością co do kwalifikacji wydatków. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym[ii] [dalej również: ustawa PPP] proponuje się wprowadzenie przepisu, na mocy którego w umowie o PPP będzie można określać w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia. Tak wyodrębnione wydatki przeznaczone na ww. cele zakwalifikowane będą na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[iii] jako wydatki majątkowe podmiotu publicznego. Przepis regulujący te kwestię ma być wprowadzony w ustawie PPP.

Niezależnie od opisanych wyżej propozycji zmian, istotnie na projekty PPP wpłyną z całą pewnością oczekujące na wdrożenie dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych[iv] i koncesji na roboty budowlane i usługi[v]. Termin na implementację ww. dyrektyw upływa 18 kwietnia 2016 r. Zmiana procedur udzielania zamówień i koncesji jest istotna dla PPP, bowiem wybór partnera prywatnego dokonywany jest przede wszystkim w trybie koncesji (art. 4 ust. 1 ustawy PPP) albo w trybie zamówienia publicznego (art. 4 ust. 2 ustawy PPP).

Innym ważnym zagadnieniem jest - obowiązujące od 18 marca 2015 r. - rozporządzenie z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie[vi]. Długo wyczekiwane rozporządzenie ma w założeniu pomóc przy dokonywaniu analiz poszczególnych rodzajów ryzyka mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o PPP, poprzez precyzyjne określenie zakresu tych rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie ustawy PPP w Polsce można zauważyć większy rozwój PPP. Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu Ministerstwa Gospodarki[vii], obecnie w formule PPP realizowanych jest 66 przedsięwzięć, 134 pomysłów czeka zaś na zakończenie analiz przygotowawczych oraz podpisanie umowy. Najbliższe lata powinny pokazać, czy opisane wyżej działania legislacyjne przyczynią się do jeszcze większego rozwoju PPP. Można przypuszczać, że nie bez znaczenia dla dynamiki tego rozwoju będą mieć też zmiany w przepisach dotyczące finansowania przedsięwzięć w formule PPP, o których wspomina artykuł opublikowany w dniu 24 września 2014 r., pt.: „Definicja projektu hybrydowego - nowe przepisy”.

[i] Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wersja 2.2. z dnia 24 lutego 2015 r., dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl

[ii] Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, ze zm.).

[iii] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885).

[iv] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.243).

[v] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U.UE.L.2014.94.1).

[vi] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie (Dz.U. z 3 marca 2015 r., poz. 284).

[vii] Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dostępna na stronie: http://bazappp.gov.pl, dane na dzień: 24 lutego 2015 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj