Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.03.2015

Projekt nowego prawa wodnego przekazany do konsultacji społecznych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 23 grudnia 2014 r. projekt nowej ustawy – Prawo wodne został przekazany przez Ministra Środowiska do konsultacji społecznych.

W dniu 23 grudnia 2014 r. Ministerstwo Środowiska poinformowało o zakończeniu prac nad projektem nowej ustawy Prawo wodne i przekazaniu go do konsultacji społecznych. Projekt ustawy został ponadto opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 grudnia 2014 r.

Przedstawiony projekt opiera się na projekcie założeń nowego prawa wodnego, które szeroko opisywaliśmy na łamach portalu w artykule z dn. 22.01.2015 r. pt. Melioracja dla gmin, czyli nowe prawo wodne na horyzoncie. Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska najważniejsze cele jakie mają zostać zrealizowane przez przyjęcie nowej ustawy to m.in. uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, stworzenie spójnej zlewniowej polityki wodnej oraz uproszczenie jej finansowania.

W przekazanym do konsultacji projekcie znalazły się m.in. kontrowersyjne rozwiązania dotyczące uczynienia z utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych zadania własnego samorządów gminnych. Wywołujące sprzeciw środowisk samorządowych rozwiązania znalazły się w art. 205 projektu, który w ust. 1 stanowi, iż zadaniem własnym gminy jest utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu zadaniem własnym gminy jest także wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych odwadniających tereny zurbanizowane.

Uzasadnienie projektu w zakresie wprowadzenia takich regulacji jest nad wyraz oszczędne. Projektodawca wskazuje jedynie, że dotychczasowy zakres kompetencji gmin w przedmiotowym zakresie zostanie zasadniczo rozbudowany, a środki na realizacje nowych zadań mają pochodzić z obowiązkowych opłat ponoszonych przez właścicieli gruntów odnoszących korzyści z melioracji.

Ustanowienie obowiązków utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych zadaniem własnych gmin spotyka się z dużym sprzeciwem środowisk samorządowych. Jednoznacznie negatywnie zaopiniował takie rozwiązanie m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej. W stanowisku ze stycznia 2015 r. zarząd Związku przypomina i podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w tym zakresie w dniu 4 kwietnia 2014 r. W stanowisku tym Związek wskazuje m.in., że koszty związane z nowymi zadaniami dla gmin w związku z wieloletnimi zaniedbaniami infrastruktury melioracyjnej wyniosą ok. 64 mld złotych. Spowoduje to konieczność ustanowienia niezwykle wysokiej opłaty melioracyjnej, wpływy z której, jak wskazują gminy, musiałyby dwukrotnie przewyższyć dochody z podatku rolnego!

Samorządowcy wskazują także na szereg innych problemów formalnych związanych z wprowadzeniem planowanego przez Ministerstwo Środowiska rozwiązania. Wśród najważniejszych pojawiają się m.in. kwestie konieczności usuwania drzew przy prowadzeniu zadań konserwacyjnych oraz nieuregulowany stan prawny wielu działek mogący utrudniać lub uniemożliwiać egzekucję opłaty melioracyjnej.

Sprawa utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich RP, była przedmiotem rozmów samorządowców z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska w dniu 17 lutego br. Na spotkaniu tym samorządowcy przedstawili wiceministrowi ochrony środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu swoje negatywne stanowisko do proponowanych zmian. W toku rozmów nie udało się jednak osiągnąć satysfakcjonującego obie strony kompromisu w tym zakresie.

O dalszych pracach nad projektem nowego prawa wodnego będziemy na bieżąco informować w kolejnych artykułach publikowanych na łamach naszego portalu. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Dr Jędrzej Bujny

radca prawny

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj