Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.03.2015

Sposób wyliczania stawki opłaty za śmieci

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Stawka opłaty za „śmieci” nie jest matematyczną pochodną czynników mających wpływ na jej ustalenie – stwierdził WSA.

Rada Miejska w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość tych opłat. Określiła w niej m.in. stawkę opłaty za opróżnianie jednego pojemnika odpadów komunalnych niesegregowanych dla nieruchomości niezamieszkałych., a jej wysokość ustaliła na poziomie 88 zł za 240 litrowy pojemnik.

Powyższa uchwała, po bezskutecznym wezwaniu rady miasta do usunięcia naruszenia prawa została zaskarżona przez jednego z właścicieli nieruchomości. Zarzuty dotyczyły nie uwzględnienia w uchwale kryteriów ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z tym przepisem rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

W ocenie skarżącego, rada gminy nie może dowolnie ustalać wysokości opłaty, tym samym między powyższymi kryteriami, a wysokością opłaty powinien zachodzić związek, oparty m.in. na kalkulacji kosztów. Jego zdaniem, rada gminy powinna ponadto wyjaśnić, w jaki sposób ustaliła wysokość opłaty

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2014 r. (sygn. II S.A./Bd 864/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę w całości.

W uzasadnieniu wyroku WSA skoncentrował się przede wszystkim na wykładni sformułowania „bierze pod uwagę” zawartego w art. 6k ust. 2, a stanowiącego klucz do interpretacji całego przepisu. Według sądu, użycie tego zwrotu oznacza konieczność uwzględnienia, przy wyznaczaniu stawki opłat, wskazanych w nim czynników. Ponadto „Wzięcie pod uwagę, to wskazanie kierunku i zasady obliczania stawki, a nie doprowadzenie do wyliczenia ściśle matematycznej wartości, opartej wyłącznie na tych danych, gdyż pewnych czynników nie da się ustalić, a niewątpliwie wpływają na koszty, które powstają.”

W dalszej części wyroku sąd wskazał czynności, które podjęła rada w celu ustalenia stawki opłaty w oparciu o obowiązujące kryteria. Obejmowały one oszacowanie ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zdaniem sądu, „nie można tym samym zgodzić się z twierdzeniem, że podejmując uchwałę uchwałodawcza nie brał pod uwagę określonych ustawowo czynników cenotwórczych, ilości wytwarzanych odpadów i możliwych do wliczenia kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami”.

Tym samym, zdaniem WSA w Bydgoszczy, jeżeli rada gminy wyznaczając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, weźmie pod uwagę wymienione w art. 6k ust. 2 u.c.p.g. kryteria, to stawka opłaty jest wyliczona prawidłowo.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj