Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
  • Gospodarka komunalna

    W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

  • Podatki

    W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

  • Finanse publiczne

    W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

  • Zamówienia publiczne

    W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

  • Prawo cywilne

    W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

  • Nieruchomości

    W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

  • Procedury administracyjne

    W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

  • Ustrój

    W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

  • Inne

    W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.03.2015

Skazany radny musi zwrócić diety

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zatajenie przez radnego wyroku skazującego uzasadnia roszczenia jednostki samorządu terytorialnego o zwrot nienależnie pobranych diet.

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Zabrze, która wystąpiła przeciwko byłemu radnemu o zwrot nienależnie pobieranej przez niego diety za okres dwóch lat po skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Radny nie zawiadomił Rady Miasta o skazaniu przez sąd karny na grzywnę za celowe zatajenie informacji o podziemnym pożarze w kopalni, w której był poprzednio zatrudniony.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mandat radnego wygasł w dniu uprawomocnienia się powyższego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne. Wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa, jednak dla potwierdzenia tego faktu konieczne jest podjęcie uchwały przez radę gminy. Rada Miasta powinna więc podjąć odpowiednią uchwałę, jednak w przedmiotowej sprawie nie uczyniła tego z przyczyn leżących po stronie radnego. Radny pobierał więc diety przez okres dwóch lat od skazania, mimo że w połowie kadencji stracił swój mandat.

Gmina z roszczeniem o zapłatę nienależnie pobranych diet (w kwocie ok. 70 tys. zł) wystąpiła, gdy powzięła informację o wyroku skazującym radnego za przestępstwo umyślne. Sąd I instancji zasądził na jej rzecz kwotę nienależnie pobranych diet, jednak sąd II instancji uchylił wyrok, wskazując, że w sytuacji, gdy nie podjęto uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego, radny ma prawo dietę pobierać, a brak uchwały uniemożliwia uznanie radnego za bezpodstawnie wzbogaconego. Takiego stanowiska nie podzielił jednak Sąd Najwyższy, który uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania (wyrok z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. V CSK 189/14).

Sąd Najwyższy wskazał co prawda, że do utraty mandatu radnego niezbędne jest podjęcie uchwały o jego wygaśnięciu, jednak jej niepodjęcie nie wyklucza jeszcze możliwości odebrania byłemu radnemu diety. Interesujące wydaje się przede wszystkim wskazanie podstawy roszczeń jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem Sądu zatajenie informacji o skazaniu przez radnego stanowi czyn niedozwolony (delikt) z uwagi na to, że narusza przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, a ponadto złożone przez radnego ślubowanie określające standard zachowania radnego. W związku z tym Gmina może kwestionować prawo radnego do diety za okres po uprawomocnieniu się wyroku skazującego go za przestępstwo umyślne i dochodzić zapłaty od niego odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego.

Sąd Najwyższy uznał, że jednostce samorządu terytorialnego przysługuje roszczenie o zwrot nienależnie pobranych przez skazanego radnego diet. Jako podstawę roszczenia wskazał jednak przepisy o czynach niedozwolonych, a nie, jak w przedmiotowej sprawie sądy niższych instancji – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Piotr Kołodziejczak

radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj