Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.03.2015

Nowe podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych”

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszły w życie nowe podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych”.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszły w życie nowe podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych”.

Od 1 lutego 2015 r. obowiązują zmiany w zakresie podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych w „deklaracjach śmieciowych” wprowadzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Zmiany te zostały wprowadzone poprzez dodanie ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw m.in. art. 6m ust. 1a i 1b.

Zgodnie z art. 6m ust. 1a ww. ustawy: „Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Natomiast art. 6m ust. 1b ww. ustawy stanowi, iż:

„Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości;
 3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. numer telefonu właściciela nieruchomości;
 5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
 6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego”.

Powyższe zmiany związane są z problemami, jakie wynikły na gruncie ww. ustawy w jej dotychczasowej treści. Dotyczyły one braku określenia w ustawie zakresu możliwych do zbierania przez gminy danych osobowych i zastrzeżeń artykułowanych m.in. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych [dalej: GIODO] co do zbyt szerokiego zakresu zbieranych przez gminy danych. Zastrzeżenia te były uzasadniane naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. [dalej: u.o.d.o.] w zakresie wynikających z u.o.d.o. zasad: legalności, adekwatności, czy też celowości przetwarzania danych osobowych.

Rozwiązaniu wskazanych problemów ma służyć ww. zmiana polegająca na wymienieniu w art. 6m ust. 1b ww. ustawy zakresu danych osobowych, jakie rada gminy może wymagać, określając wzór deklaracji śmieciowej. Zmiana ta ukierunkowana jest na dopełnienie przesłanki legalności przetwarzania z art. 23 ust. 1 pkt 2) u.o.d.o., zgodnie z którym: „Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy (...) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa”. Jednak w tym kontekście problemy w praktyce może wywołać treść art. 6m ust. 1b pkt 6) ww. ustawy stanowiący o: „innych informacjach niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego”. Takie ogólne określenie zakresu danych osobowych może bowiem okazać się w praktyce działania GIODO niewystarczające do uznania ww. przepisu za podstawę prawną w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 2) u.o.d.o. Powodować to może konieczność ograniczenia lub nawet zaniechania wyszczególniania danych w tym zakresie w określanych wzorach deklaracji śmieciowych lub wykazania innej przesłanki legalności przetwarzania. Z wykazaniem innej przesłanki może być problem, np. co do przesłanki wyrażenia zgody (art. 23 ust. 1 pkt 1) u.o.d.o.). Na gruncie bowiem ww. ustawy w jej dotychczasowym treści zarysował się pogląd, iż ustalenie we wzorze deklaracji obowiązku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań wynikających z realizacji ww. ustawy jest zbędne i wykracza poza zakres kompetencji rady gminy w tym zakresie.

To, jak ww. zagadnienie będzie traktowane w praktyce, zależy przede wszystkim od stanowiska GIODO i orzecznictwa sądów. Niemniej, projektując treść wzoru deklaracji należy na nie zwrócić uwagę.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Grzegorz Gryciuk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, postępowania cywilnego oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj