Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.02.2015

Skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

NSA wskazał, że powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w składzie niezgodnym z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty jest istotnym naruszeniem prawa, nawet jeżeli niektóre z uprawnionych podmiotów zgłosiły swoich przedstawicieli po upływie terminu określonego przez organ prowadzący szkołę.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 30 grudnia 2012 r. [sygn. akt I OSK 1566/14, I OSK 1567/14, I OSK 1599/14] orzekł, że powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w składzie niezgodnym z wytycznymi zawartymi w art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) [dalej: u.s.o.] stanowi istotne naruszenie prawa, wskutek czego zarządzenie powołujące komisję w takim składzie musi zostać uznane za nieważne. Wydanie przez organ prowadzący szkołę publiczną takiego, wadliwego zarządzenia nie może być usprawiedliwione przekroczeniem przez podmioty wymienione w art. 36a ust. 6 pkt 3 u.s.o. terminu wyłonienia przedstawicieli do komisji wskazanego przez organ prowadzący szkołę.

Wszystkie trzy omawiane wyroki zapadły w analogicznym stanie faktycznym, w którym wójt jako organ prowadzący szkołę, wystąpił do podmiotów uprawnionych do udziału w komisji konkursowej o delegowanie przedstawicieli, wyznaczając im 14 dniowy termin dokonania owej czynności. Niektóre z podmiotów wyznaczyły jednak swojego przedstawiciela w piśmie skierowanym do wójta nadanym dopiero dzień po upływie wyznaczonego terminu. Tego samego dnia, tj. dzień po upływie terminu do delegowania przedstawicieli wójt wydał zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej nie czekając nawet na doręczenie korespondencji, która mogła wszak zostać nadana jeszcze z zachowaniem wyznaczonego przez wójta terminu, a po prostu nie zostać jeszcze doręczona.

Zarządzenia wydane przez wójta zostały uznane za nieważne w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, które następnie zostało utrzymane w mocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W skardze kasacyjnej wójt wskazał, że niezwłoczne wydanie zarządzenia o powołaniu komisji konkursowej było konieczne w związku z upływem terminów wskazanych w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2010 nr 60 poz. 373 ) [dalej: rozporządzenie]. Przepisy te stanowią odpowiednio, że przewodniczący jest zobowiązany powiadomić na piśmie o miejscu i czasie posiedzenia komisji konkursowej zarówno członków komisji jak i kandydatów na stanowisko dyrektora, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia oraz, że posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu.

Skarżący wskazywał ponadto, że w świetle art. 36a u.s.o. na organie prowadzącym szkołę nie ciąży obowiązek zapewnienia udziału w komisji konkursowej przedstawicielom wszystkich podmiotów wymienionych w tym przepisie, w przypadku braku desygnowania przez nie swoich przedstawicieli.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił argumentów Skarżącego, oddalając wniesione skargi kasacyjne. Sąd wskazał po pierwsze, że terminy wskazane w rozporządzeniu mają charakter wyłącznie instrukcyjny, nie są zaś terminami prekluzyjnymi materialnego prawa administracyjnego, których naruszenie powodowałoby niemożność skutecznego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił w tym zakresie wcześniejsze stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2011 r. sygn. akt I OSK 1919/10.

NSA stwierdził wyraźnie, że „ustawa o systemie oświaty, wprowadzając obowiązek konkursowego wyznaczenia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki nie określiła żadnych terminów prac komisji konkursowej, ani nie przewidziała żadnych negatywnych skutków dla kandydata związanych z czasem trwania postępowania konkursowego”. Ponadto Sąd II instancji podkreślił, że delegacja ustawowa do wydania przez Ministra rozporządzenia nie zawiera umocowania do określenia w nim żadnych terminów o charakterze prekluzyjnym.

Sąd jednoznacznie przesądził także, że wskazane przez skarżącego przepisy „nie przyznają komisji, ani jej przewodniczącemu jakichkolwiek uprawnień możliwych do zrealizowania w podanym tam terminie, lecz wskazują jedynie obowiązek terminowego procedowania w sprawie będącej przedmiotem postępowania konkursowego. Przepisy te nie określają też żadnych skutków niedochowania określonych w nich terminów. Takich skutków, wbrew twierdzeniom skarżącego kasacyjnie, nie można wyinterpretować w drodze wykładni. Treść powołanych przepisów dowodzi, że celem tych unormowań było tylko zapewnienie sprawnego toku pracy komisji konkursowej. Nie da się z nich wyprowadzić wniosku, że przekroczenie omawianych terminów ma prowadzić do wygaśnięcia prawa do dalszego prowadzenia postępowania konkursowego oraz że przesłanką do skutecznego powierzenia obowiązków dyrektora szkoły jest zachowanie ich przez komisję konkursową. Skoro nie ustanowiono żadnych ani materialnych, ani procesowych skutków omawianego terminu, to niedopuszczalne jest wyręczanie prawodawcy przez organy stosujące prawo i przypisywanie mu zamiaru, którego ani wprost, ani pośrednio nie przewidział”.

Odnosząc się do drugiego z zarzutów podniesionych przez skarżącego, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie może on znaleźć uzasadnienia, gdyż w świetle przepisu art. 36a u.s.o. to niewątpliwie właśnie organ prowadzący szkołę jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowy skład komisji konkursowej. Sąd wyraźnie podkreślił, że to właśnie obowiązkiem tego organu jest ustalenie, w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym przez organ terminie, czy podmioty, o których mowa w art. 36a ust. 6 pkt 3 u.s.o. nie zrezygnowały z przysługującego im prawa, aby ich przedstawiciele znaleźli się w składzie komisji konkursowej. 

Z przedstawionych wyżej powodów Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne we wszystkich omawianych sprawach.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj