Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.02.2015

Gdzie uiszczać opłatę skarbową od pełnomocnictwa?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Organem właściwym do pobrania opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Organem właściwym do pobrania opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu.

W praktyce, szczególnie przy wnoszeniu odwołań do organów wyższych instancji oraz skarg do sądów administracyjnych, zarówno organy administracji publicznej jak i składający mają trudności z ustaleniem organu, który jest właściwy miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W związku z powyższym pojawia się problem ustalenia, która jednostka samorządu terytorialnego otrzyma dochód z tytułu opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Następnie ww. organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy. Zarówno skarga jak i jej załączniki (m.in. pełnomocnictwo) są faktycznie składane w miejscu siedziby organu.

Analogicznie, zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Jak pokazuje praktyka, zarówno organy administracji publicznej jak i wnoszący skargę mają problemy z ustaleniem organu, który jest właściwy miejscowo w sprawach opłaty skarbowej. Nierzadko zdarza się, że organ, który nie jest właściwy miejscowo, wzywa do uiszczenia opłaty skarbowej. Jest to o tyle zadziwiające, że przepisy dotyczące opłaty skarbowej wydają się wprost wskazywać, który organ jest właściwy.

W myśl art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1628) [dalej: u.o.s.] organem I instancji w zakresie opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 u.o.s. organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Wykładnia literalna (ścisła) nakazuje uznawać za właściwy miejscowo organ podatkowy w gminie, w której znajduje się organ, do którego fizycznie przedstawia się dokument pełnomocnictwa. Analogiczny pogląd przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który w wyroku z 17 grudnia 2012r.(sygn. akt I SA/Bd 860/12) wskazał, że „w przypadku złożenia pełnomocnictwa, organem właściwym do pobrania opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu[1].

Obecnie zarówno sądy administracyjne, jak i doktryna powołują się na konieczność dokonywania, szczególnie jeżeli chodzi o przepisy dotyczące danin publicznych, wykładni literalnej, co ma implikować konieczność językowego rozumienia pojęcia „miejsce złożenia dokumentu” jako organu, do którego dokument pełnomocnictwa jest fizycznie składany.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest składane za pośrednictwem innego organu niż ten, przed którym pełnomocnik będzie działał, właściwy miejscowo ma być organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) w gminie, w której znajduje się organ pośredniczący, ponieważ do niego fizycznie składany jest dokument pełnomocnictwa[2].

Zgodnie z powyższym, organem właściwym do pobrania opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu.


[1] Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 361/14.

[2] Por. R. Skwarło, Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz. Warszawa 2008, LEX; R. Kubacki, W jaki sposób prawidłowo określić miejsce wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w przypadku zaskarżenia decyzji organu mającego siedzibę w innym mieście niż sąd administracyjny, do którego skarga jest wnoszona?, Lexis.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj