Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.02.2015

Wyciąg narciarski podlega w całości opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. ( sygn. I SA/Gl 1217/13) uznał, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu narciarskiego (tj. fundamenty, liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe), które tworzą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

W zawisłej przed WSA sprawie podatnik twierdził, iż opodatkowaniu podlegają wyłącznie części konstrukcyjne w postaci konstrukcji nośnych i podporowych wyciągów talerzykowych, tj. fundamenty, natomiast pozostałe elementy wyciągu (instalacje i urządzenia), posadowione na tych fundamentach, nie stanowią budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  Uzasadniając swoje stanowisko, podatnik wskazał, iż wszystkie elementy, poza fundamentami, stanowią samodzielne instalacje, które mogą być niezwłocznie przeniesione bez ich istotnej zamiany. Są to rzeczy ruchome i m.in. z tej przyczyny nie można im przypisać przymiotu budowli.

Wydający interpretację burmistrz miasta nie podzielił stanowiska podatnika. Organ wskazał, że pojęcie budowli jest pojęciem szerokim i że zawarte w prawie budowlanym wyliczenie obiektów budowlanych stanowiących budowle jest przykładowe. Dlatego ze względu na ich charakterystyczną konstrukcję, funkcję czy przeznaczenie, kwestię ich opodatkowania należy w każdym przypadku rozpatrywać indywidualnie.

Burmistrz uznał, że wyciąg talerzykowy stanowi całość techniczno-użytkową, która obejmuje wszystkie elementy wyciągu, a nie tylko części konstrukcyjne, i to owa całość techniczno-użytkowa stanowi budowlę opodatkowaną podatkiem od nieruchomości.

WSA w Gliwicach po rozpoznaniu sprawy, zgodził się z organem, iż wyciąg narciarski jest budowlą sportową wskazaną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Dokonując kwalifikacji kolejki liniowej sąd wskazał, że załącznik do Prawa budowlanego wskazuje kolejkę liniową jako desygnat pojęcia „budowle sportowe”. Ustawodawca określił kolejkę liniową jako budowlę, nie dokonując podziału na części budowlane i niebudowlane kolejki liniowej. Więc kolejka liniowa jako całość stanowi budowlę w rozumieniu ustawy podatkowej i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Argumentując swoje stanowisko, WSA wskazał, że „wszystkie elementy wyciągu narciarskiego, a więc również liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe itp., dopiero łącznie spełniają funkcję, do której zostały wzniesione”. Takie stanowisko znajduje poparcie w wyrokach NSA. W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. II FSK 1589/10) NSA wskazał, że przewóz osób, narciarzy, snowboardzistów przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych za pomocą lin oraz orczyków czy krzesełek jest podstawowym zadaniem, przeznaczeniem wyciągu narciarskiego i nie można twierdzić, że taką funkcję spełniają jedynie wybrane elementy wyciągu, takie jak słupy nośne wraz z fundamentami, liny napinające oraz osprzęt.

WSA w Gliwicach w komentowanym wyroku wskazał, że ta podstawowa funkcja wyciągu narciarskiego nie może być realizowana wyłącznie przez fundamenty, ponieważ mimo że nie są one technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową, która jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, i dlatego podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Takie stanowisko prezentował także NSA w wyroku z dnia 08.08.2012 r. ( sygn. II FSK 101/11).

Omawiany wyrok uchyla jednak zaskarżoną interpretację ze względów procesowych. Dotyczyła ona bowiem także innych obiektów budowlanych (m.in. przenośnik SunKid, karuzela Rotondo), co do których organ interpretacyjny wyraził stanowisko w oparciu o informacje pozyskane w internecie, wykraczając poza opis stanu faktycznego zawarty we wniosku podatnika. Tymczasem, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, w przypadku uznania, że stan faktyczny przedstawiony jest w sposób niewyczerpujący, należało wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku o udzielenie interpretacji. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj