Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.02.2015

Jak usprawnić procedurę wyborczą, czyli słów kilka o projektach noweli Kodeksu wyborczego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W Sejmie trwają obecnie prace nad dwoma projektami nowelizacji Kodeksu wyborczego mającymi usprawnić procedurę wyborczą w Polsce.

Pierwszy z nich – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3099) – wpłynął do Sejmu dnia 4 grudnia 2014 r. i został złożony przez grupę posłów SLD. Jak wskazują w uzasadnieniu projektodawcy, projekt dotyczy m.in. następujących kwestii:

-ustalania wyników wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o system Saint-Laguë (zamiast dotychczasowego systemu d’Hondta);

- podawania w dokumentach z wyborów przyczyny nieważności głosów;

- nałożenia na Państwową Komisję Wyborczą obowiązku ustalenia procedur postępowania w przypadku awarii systemu informatycznego przesyłania wyników głosowania;

-wprowadzenia obowiązku rejestrowania przy użyciu kamer przebiegu głosowania w lokalu wyborczym oraz ustalaniu wyników głosowania.

Natomiast drugi z przedłożonych projektów – przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 3084) – wpłynął do Sejmu dnia 8 stycznia 2015 r.

Prezydencki projekt dotyczy z kolei zmian w zakresie procedury wyborczej, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania organów wyborczych, usprawnienia technicznej strony głosowania oraz wzmocnienia przejrzystości ustalania wyników wyborów m.in. poprzez:

- zobowiązanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do imiennego powiadamiania wyborców o najbliższych wyborach, najpóźniej w 10 dniu przed głosowaniem; 

- wprowadzenie dziewięcioletniej kadencji członków Państwowej Komisji Wyborczej;

- wprowadzenie klasyfikowania głosów nieważnych poprzez podawanie przyczyn nieważności oddanych głosów; 

- możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania po zakończeniu głosowania;

- wprowadzenie przezroczystych urn.

Oba ww. projekty zostały skierowane w styczniu 2015 r. do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Jednocześnie wskazać należy, że po krytyce wzorów kart do głosowania stosowanych przy zeszłorocznych wyborach samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza dnia 12 stycznia 2015 r. w drodze uchwały zmieniła wzory kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W nowej wersji karty na pierwszej stronie ma być umieszczony wyłącznie tytuł oraz instrukcja, jak głosować. Strona 2 ma z kolei zawierać spis treści, a dopiero na następnych stronach mają być umieszczane nazwiska kandydatów.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj