Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.01.2015

Czy rada gminy może nałożyć na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają podstaw do wprowadzania dla właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny.

Uchwałą z grudnia 2013 r. rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie tej gminy, którym zawarła m.in. zapis, że w budynkach wielorodzinnych wszyscy właściciele mają złożyć deklaracje o selektywnej zbiórce odpadów oraz przestrzegać zasady takiej zbiórki.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na powyższą uchwałę wniósł Wojewoda Dolnośląski, zarzucając m.in. powyższym zapisom naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Konstytucji RP. Organ nadzoru wniósł jednocześnie o stwierdzenie nieważności uchwały w kwestionowanym przez siebie zakresie.

Wojewoda w pierwszej kolejności wskazał, że ustawodawca w art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligował radę gminy do określenia niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Zdaniem organu nadzoru oznacza to, że w sytuacji, gdy przepisy ustawy w sposób wyraźny przewidują obowiązek różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na stawkę niższą i wyższą, to rada gminy nie może zobowiązywać właścicieli nieruchomości w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zbierania odpadów w sposób wyłącznie selektywny.

Jednocześnie zdaniem wojewody poprzez to, że kwestionowany przez niego zapis odnosi się wyłącznie do budynków wielorodzinnych, w sposób nieuzasadniony różnicuje sytuację różnych kategorii właścicieli. Jednocześnie prawodawca lokalny nie posiada uprawnienia do wprowadzania takich zapisów, bowiem ustawodawca wyraźnie dopuszcza zbieranie selektywne i nieselektywne, czego odzwierciedleniem jest możliwość dobrowolnego deklarowania określonego sposobu zbierania odpadów w deklaracjach śmieciowych.

Wyrokiem z dnia 8 października 2014 r. (sygn. II SA/Wr 546/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w powyższym zakresie oraz w zakresie pozostałych zapisów kwestionowanych przez organ nadzoru.

Podzielając argumenty przedstawione przez wojewodę, WSA we Wrocławiu wskazał, że ustanowiony treścią art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakres regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy na charakter zamknięty, co oznacza, że rada gminy nie może w tym regulaminie określać kwestii, które nie zostały zamieszczone w zakresie ustawowym.

Powyższe oznacza, że rada gminy nie była uprawniona do zobowiązywania właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych do zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny, bowiem ustawodawca w żaden sposób nie upoważnił do egzekwowania wyłącznie takiego sposobu zbierania odpadów. Zdaniem WSA we Wrocławiu rada gminy nie może obligować właścicieli nieruchomości w drodze zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do czynności, których ustawodawca nie uwzględnił w upoważnieniu ustawowym do wydania tej uchwały.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj