Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

15.01.2015

Odbierający odpady jest zobligowany podawać informacje o osiągniętych poziomach recyklingu

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Podmioty odbierające odpady komunalne, o których mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są zobowiązane składać sprawozdania kwartalne zawierające informacje o osiągniętych poziomach recyklingu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu [dalej: WSA] w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 493/14) stwierdził, że do składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zobligowany jest każdy podmiot, który w danym okresie sprawozdawczym odbiera odpady od właścicieli nieruchomości. Co więcej WSA wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 9n ust.4 u.c.p.g. każdy podmiot prowadzący tego typu działalność nie na podstawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminą, ani też nie działający w trybie zamówienia z wolnej ręki jest zobligowany umieszczać w sprawozdaniach kwartalnych m.in. informacje o osiągniętych poziomach recyklingu.

Wyrok ten zapadł na gruncie stanu faktycznego, w którym na przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych została nałożona kara za złożenie nierzetelnego sprawozdania, ponieważ jak wskazał organ pierwszej instancji nie zawierało ono informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, co zgodnie z art. 9n ust. 4 u.c.p.g. jest, w przypadku podmiotów takich jak skarżący, elementem obligatoryjnym sprawozdania. Skarżący złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jednak podtrzymało decyzję organu pierwszej instancji. W związku z takim stanem rzeczy ukarany podmiot zdecydował się na złożenie skargi do WSA wskazując, że organy, nakładając na niego karę, dokonały błędnej interpretacji art. 9n oraz 9g u.c.p.g. Skarżący podnosił także zarzuty formalne dotyczące faktu, że wydana decyzja powinna zostać uznana za nieważną, ponieważ jako stronę postępowania nie określała ona osoby skarżącego, a błędnie prowadzoną przez niego jednoosobową działalność gospodarczą, która nie posiada osobowości prawnej.

WSA nie podzielił jednak argumentacji skarżącego i oddalił jednak skargę. W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia WSA wskazał, że skarżący prowadzi działalność w zakresie odbioru odpadów jednak jej podstawą nie jest ani umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawarta z gminą, ani też skarżący nie działa nie w trybie zamówienia z wolnej ręki. WSA słusznie stwierdził, zatem, że na podstawie art. 9n ust. 4 u.c.p.g. podmiot taki jest zobowiązany do składania kwartalnych sprawozdań zawierających m.in. informacje o osiągniętych poziomach recyklingu. WSA podniósł także, iż w u.c.p.g. nie sposób odnaleźć przepisu zwalniającego przedsiębiorące, o którym mowa w art. 9n ust. 4, nawet takiego, który nieprowadzi działalności w zakresie recyklingu od złożenia sprawozdania w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu. Obowiązek zawierania takich informacji przez tego typu przedsiębiorców wprost wynika z powołanego przepisu i jego niedopełnienie musi skutkować nałożeniem kary finansowej zgodnie z art. 9x, co też miało miejsce w tej sprawie.

Aprobaty w oczach Sądu nie znalazły także podnoszone przez skarżącego zarzuty proceduralne. WSA wskazał, że co prawda organ błędnie zaadresował skarżoną decyzję, jednak, w decyzji zostało podane imię i nazwisko skarżącego, nie występuje więc w tym przypadku uzasadniona wątpliwość co do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zatem uchybienie organu w tym względzie nie może mieć wpływu na wynik sprawy.

Z podanych wyżej powodów WSA w Poznaniu oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj