Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

31.12.2014

Pouczenie o odpowiedzialności karnej w deklaracji „śmieciowej”

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rada gminy nie może określić wzoru deklaracji „śmieciowej” zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych w tej deklaracji.

Uchwałą z października 2012 r., będącą aktem prawa miejscowego, rada gminy określiła, jako załącznik do uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. W pozycji 8 wzoru deklaracji zatytułowanej „Oświadczenie i podpis składającego deklarację” zawarto następujący zapis: „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.

Powyższa uchwała została uchylona w styczniu 2013 r. wraz z wejściem w życie nowej uchwały zawierającej nowy wzór deklaracji „śmieciowej”.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na powyższą uchwałę (z października 2012 r.) wniósł prokurator rejonowy, wnosząc o stwierdzenie nieważności w ww. części zawierającej pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Prokurator zarzucił uchwale rażące naruszenie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (będącego podstawą do uchwalenia wzoru deklaracji „śmieciowej”) poprzez nałożenie na podmioty składające deklaracje „śmieciowe” obowiązku składania oświadczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego pomimo braku podstaw do zamieszczenia takiej regulacji w uchwale.

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn. I SA/Ke 522/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym pozycję nr 8 załącznika w zakresie obejmującym treść ww. pouczenia.

Na wstępie sąd wskazał, że mimo uchylenia skarżonej uchwały postępowanie sądowej nie jest bezprzedmiotowe, bowiem uchylenie zaskarżonej uchwały wyeliminowało ją ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc), a stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd wywołuje natomiast skutki aż od chwili jej podjęcia (ex tunc).

Przechodząc do kwestii związanych z możliwością zawarcia we wzorze deklaracji „śmieciowej” pouczenia o odpowiedzialności karnej WSA w Kielcach przytoczył brzmienie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W uchwale tej rada gminy może również fakultatywnie określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji „śmieciowej”.

Zdaniem sądu w niniejszej sprawie rada gminy poprzez zawarcie pouczenia o odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego wykroczyła poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie WSA w Kielcach wskazał, że upoważnienia do takiego zapisu nie zawierają inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj