Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.12.2014

Remediacja w Prawie ochrony środowiska cz. 2

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z dniem 5 września br. do ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzona została instytucja remediacji.

Poniżej kontynuujemy omawianie zmian dotyczących wprowadzenia, w dniu 5 września 2014 r., instytucji remediacji do ustawy Prawo ochrony środowiska, które zapoczątkowaliśmy w artykule „Remediacja w Prawie ochrony środowiska – cz. 1”, opublikowanym dnia 4.11.2014 r.

Koszty remediacji

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprost definiuje pojęcie kosztów remediacji
w art. 101k ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Tekst jedn. Dz. U 2013 poz. 1232 ze zm.) [dalej także: Poś]. W myśl owego przepisu pojęcie „kosztów remediacji” nie dotyczy jedynie kosztów jej przeprowadzenia, a jest rozumiane szerzej i obejmuje także koszty związane z przeprowadzeniem badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz opracowaniem projektu planu remediacji. Widać zatem, że pojęcie „kosztów remediacji” jest stosunkowo szerokie i dotyczy wszelkich czynności, które należy podjąć w związku z obowiązkiem remediacji danego terenu. Szerokie rozumienie tego pojęcia jest szczególnie istotne w kontekście obowiązku zwrotu kosztów remediacji w niektórych sytuacjach, gdyż pozwala podmiotowi, któremu zwrot przysługuje uzyskać pełną sumę poniesionych kosztów.

Przeprowadzenie remediacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wskazać trzeba, że obowiązek przeprowadzenia remediacji nie zawsze ciąży na podmiocie władającym powierzchnią ziemi, lub faktycznym sprawcy zanieczyszczenia. Poś przewiduje bowiem przypadki, w których podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska [dalej także: RDOŚ]. Ustawa wprost wskazuje takie przypadki w art. 101i. Po pierwsze są to sytuacje, w których nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego lub okazało się ono bezskuteczna w odniesieniu do władającego powierzchnią ziemi, lub faktycznego sprawcy zanieczyszczenia. Drugą sytuacją, w której RDOŚ jest podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie remediacji jest sytuacja, w której władający powierzchnią ziemi dokonał odpowiedniego zgłoszenia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zm.) , które zostało uwzględnione przez starostę w rejestrze zawierającym informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek rekultywacji obciążał starostę. Wreszcie po trzecie RDOŚ zobowiązany jest także przeprowadzić remediację w przypadku zagrożenia dla zdrowia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, w sytuacji, kiedy konieczne jest jej niezwłoczne przeprowadzenie.

Zwrot kosztów remediacji

W tym ostatnim przypadku jednak RDOŚ zgodnie z art. 101k ust. 2 Poś nakłada, w drodze decyzji, obowiązek zwrotu poniesionych kosztów remediacji na władającego powierzchnią ziemi. Warto podkreślić, że zwrot dotyczy całościowych kosztów remediacji, a więc także kosztów dotyczących nie li tylko samego jej przeprowadzenia, ale także kosztów badań oraz opracowania projektu planu remediacji. Problematyczny wydaje się fakt, kiedy podmiotem odpowiedzialnym za powstanie zanieczyszczenia jest inny sprawca, bowiem omawiany przepis nie przyznaje RDOŚ kompetencji do żądania zwrotu kosztów od takiego podmiotu, wprost wskazując jedynie „władającego powierzchnią ziemi”.

Zwrot kosztów remediacji ciąży także na faktycznym sprawcy zanieczyszczenia w sytuacji, gdy remediację przeprowadził władający powierzchnią ziemi, który wykazał, że zanieczyszczenie spowodował faktycznie inny sprawca. W takiej sytuacji RDOŚ wydaje decyzję określającą wysokość, sposób i termin uiszczenia przez sprawcę zanieczyszczenia kosztów remediacji. Wydaje się, że przepis ten może znaleźć zastosowanie także w sytuacji opisanej powyżej, kiedy remediację przeprowadza RDOŚ. W takiej sytuacji, po ściągnięciu przez niego należności, podmiot władający powierzchnią ziemi, mógłby dochodzić pokrycia kosztów remediacji od faktycznego sprawcy zanieczyszczenia.

Konsekwencje nieprzeprowadzenia remediacji oraz jej nieprawidłowego przeprowadzenia

Zgodnie z art. 101m, jeżeli podmiot zobligowany do przeprowadzenia remediacji nie przeprowadza jej, RDOŚ wszczyna postępowanie, w ramach którego po pierwsze wzywa owy podmiot do przedłożenia wniosku o ustalenie planu remediacji, a w przypadku nie przedłożenia owego wniosku wydaje decyzje ustalającą plan remediacji oraz nakładający na podmiot zobligowany do jej przeprowadzenia obowiązek zwrotu kosztów opracowania projektu planu.

RDOŚ dokonuje także oceny przeprowadzonej remediacji, która polega na stwierdzeniu zgodności remediacji z ustalonym planem. Jeżeli RDOŚ stwierdzi niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a tym określonym w planie, zastosowanie znajdują przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Obowiązek umożliwienia przeprowadzenia remediacji

Interesujący problem rodzi się, gdy miejsce ma sytuacja, w której podmiot zobligowany do przeprowadzenia remediacji nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, na której zobowiązany jest jej dokonać. Można bowiem wyobrazić sobie, że władający ową nieruchomością nie wyrażałby zgody na przeprowadzenia jakichkolwiek działań. W takiej sytuacji ustawodawca wyraźnie precyzuje w przepisach art. 101l ust. 6 oraz 101m ust. 7, że władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić wykonanie odpowiednich badań zanieczyszczeń oraz przeprowadzenie remediacji zgodnie z planem remediacji.

Tak samo wygląda sytuacja, w której remediację przeprowadza RDOŚ. Dodatkowo jednak w takiej sytuacji, RDOŚ nadana została także kompetencja do powierzenia  opracowania projektu planu remediacji lub przeprowadzenie remediacji wykonawcy, który ze względu na posiadane kompetencje, doświadczenie oraz warunki techniczne i organizacyjne będzie gwarantował odpowiednio należyte ich opracowanie lub przeprowadzenie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Dr Jędrzej Bujny

radca prawny

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj