Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.12.2014

Zwrot wadium przez zamawiającego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium – niezależnie od formy, w jakiej je wniesiono.

W przedmiotowej sprawie wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wniósł odwołanie na wykluczenie go z postępowania, które Krajowa Izba Odwoławcza (dalej również jako: KIO) oddaliła. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł następnie do Sądu Okręgowego w Białymstoku skargę na wyrok KIO z dnia 23 lipca 2014 r. (sygn. KIO 1404/14) zarzucając mu m.in. bezpodstawne uznanie, że wykonawca, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą, miał obowiązek wniesienia wadium na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił skargę i wyrokiem z dnia 8 października 2014 r. (sygn. II Ca 796/14) zmienił zaskarżone orzeczenie, nakazując zamawiającemu dokonanie czynności zgodnie z żądaniem skargi tj. unieważnienie czynności wyboru oferty, unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego i unieważnienie czynności uznania jego oferty za odrzuconą, a także dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty odwołującego. Szczególnie interesująca wydaje się jednak kwestia zwrotu wadium przez zamawiającego.

Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie KIO pominęła art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej również jako: ustawa Pr.z.p.), zgodnie z którym cyt.: „Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.” Zdaniem Sądu przywołany przepis nakłada na zamawiającego bezwzględny obowiązek zwrotu wadium niezależnie od formy, w jakiej wadium zostało wniesione tzn. także w przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej, jak to miało miejsce w przypadku odwołującego.

Zdaniem Sądu fakt, że wadium zostało przez jednego z wykonawców wniesione w formie gwarancji bankowej nie uzasadnia twierdzeń, że nie obowiązuje art. 46 ust. 1 ustawy Pr.z.p. Zamawiający nie ma co prawda fizycznej możliwości zwrotu wadium w takiej formie, jednak nie oznacza to, że wykonawca, który wybrał gwarancję bankową jako formę zabezpieczenia wadialnego może być traktowany inaczej niż wykonawcy, w stosunku do których następuje fizyczny zwrot wpłaconych środków finansowych.

Ponadto Sąd orzekł, że wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 P.z.p. było nieuzasadnione z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przywołanym przepisie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj