Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.12.2014

Pacjenci szpitali uzdrowiskowych nie płacą opłaty

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej. Wskazówki dla samorządowych organów podatkowych przedstawił niedawno Minister Finansów w interpretacji ogólnej (sygn. PL/LS/838/9/SIA/14/).

Zgodnie z ogólną regułą osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, zobowiązane są za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach uiszczać opłatę uzdrowiskową w stosownej wysokości. Z obowiązku ponoszenia przedmiotowej opłaty ustawodawca zwolnił natomiast osoby przebywające w szpitalach.

Do określenia zakresu wspomnianego zwolnienia kluczowe znaczenie ma wykładnia pojęcia „szpital”. Od prawidłowego rozumienia tego terminu zależy bowiem m.in. możliwość korzystania z preferencji przez osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych. Minister Finansów, dostrzegając rozbieżności w tym zakresie w praktyce samorządowych organów podatkowych postanowił dokonać urzędowej interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z uwagi na brak w ustawie podatkowej definicji legalnej pojęcia „szpital”, Minister Finansów za zasadne uznał odwołanie się do przepisów o działalności leczniczej. W ich świetle, szpitalem jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zabieg powyższy, polegający na odwołaniu się do innej, niż prawo podatkowe gałęzi prawa, Minister uzasadnił „zasadą poprawnej legislacji”, która dopuszcza takie działanie w sytuacji, gdy brak jest w prawie podatkowym swoistych, autonomicznych regulacji.

W omawianej interpretacji powołano się jednak nie tylko na przepisy ogólne o działalności leczniczej, lecz także na szczegółowe unormowania dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego. W myśl przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, szpital uzdrowiskowy zajmuje się m.in. wykonywaniem działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (zakres i cel tych świadczeń wynika ze sprecyzowanego w przepisach uzdrowiskowego charakteru szpitala). Szpital uzdrowiskowy to – jak z powyższego wynika – pewien rodzaj szpitala.

Znajduje to potwierdzenie także w tym, że przepisy o lecznictwie uzdrowiskowym odsyłają w zakresie nieuregulowanym do postanowień ustawy o działalności leczniczej, która z kolei wskazuje, że rodzajami działalności leczniczej są m.in. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. Jednocześnie, ilekroć w przepisach o działalności leczniczej występuje pojęcie działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia - rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

W konsekwencji Minister Finansów potwierdził zarazem, że szpital uzdrowiskowy jest jednym z rodzajów szpitali w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, a tym samym szpitalem w rozumieniu przepisów o opłacie uzdrowiskowej.

Podsumowując stwierdzić należy, że w świetle omawianej interpretacji ogólnej zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty uzdrowiskowej osób przebywających w szpitalach obejmuje również osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj