Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.11.2014

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Uchwalenie przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przybliża kolejne etap „rewolucji śmieciowej”.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu – w dniu 28 listopada 2014 roku – została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, co zakończyło etap parlamentarny prac nad nowelizacją tzw. „ustawy śmieciowej”. Prace w tym zakresie zostały zainicjowane w marcu bieżącego roku wniesieniem do Sejmu dwóch projektów ustaw autorstwa posłów PO (Druk sejmowy: 2377) oraz posłów SLD (Druk sejmowy: 2404).

Od tego czasu na bieżąco relacjonowaliśmy na łamach Portalu PrawoDlaSamorządu.pl kolejne etapy prac parlamentarnych w tym zakresie. Tematyce tej poświęcone były m.in. następujące artykuły:

 1. Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? [17-03-2014];
 2. Reformatorzy na start – kolejny projekt nowelizacji u.c.p.g. [26-03-2014];
 3. Propozycje zmian dotyczące PSZOKów [9-07-2014];
 4. Kolejny etap prac nad nowelizacja ustawy śmieciowej Kolejny etap prac nad nowelizacja ustawy śmieciowej [23-07-2014];
 5. Nowelizacja ustawy śmieciowej – kolejne sprawozdanie podkomisji sejmowej[22-09-2014]
 6. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[13-10-2014];
 7. Komisje senackie o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [29-10-2014].

Sejm rozpatrując 19 poprawek senackich odrzucił zaledwie dwie spośród nich (sprawozdanie komisji sejmowych – druk nr 2941). Pierwsza spośród odrzuconych poprawek dotyczyła nowelizacji art. 6 ust. 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwotnie zmiana w tym zakresie miała mieć charakter „aktualizacyjny” i usunąć z brzmienia przepisu odwołanie do nieobowiązującego obecnie art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa. W konsekwencji odesłanie zawarte w tym przepisie dotyczyć miało wyłącznie przepisów Działu III Ordynacji podatkowej. Na etapie prac w Senacie legislatorzy zaproponowali, aby odesłanie to uzupełnić o art. 12 Ordynacji podatkowej dotyczący zasad obliczania terminów. Z propozycją tą nie zgodzili się legislatorzy sejmowi, którzy uznali je za zbędne rekomendując odrzucenie poprawki senackiej. Stanowisko takie zajęły obradujące wspólnie w Sejmie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a następnie cały Sejm. Druga spośród odrzuconych przez Sejm poprawek senackich dotyczyła art. 6o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowić ma, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji wydanej przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta / zarząd związku międzygminnego, na podstawie art. 6o ust. 1, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Senatorowie zaproponowali, aby drugą przesłanką wyznaczającą termin obowiązywania decyzji była zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety z powodu błędu redakcyjnego w uchwale Senatu znalazł się zapis dotyczący „opłaty za gospodarowanie nieruchomościami” zamiast „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Powyższa nieprawidłowość skutkować musiała negatywną opinią komisji sejmowych, poprzedzającą odrzucenie poprawki przez Sejm.

Pozostałe poprawki senackie, w tym dotyczące przywrócenia możliwości łącznego organizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pozostawienia możliwości tworzenia mobilnych PSZOKów czy możliwości przejmowania przez organy gmin / związków międzygminnych kompetencji organu egzekucyjnego od naczelników urzędów skarbowych na podstawie porozumienia, zostały przyjęte przez Sejm zdecydowaną większością głosów.

Szerzej poprawki te opisane zostały w artykule: Komisje senackie o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oprócz powyższych poprawek uchwalona nowelizacja „ustawy śmieciowej” przewiduje m.in. zmiany w zakresie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wprowadzenie maksymalnych stawek opłat), zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czy też zasad funkcjonowania PSZOKów. W ustawie nowelizującej znalazło się także wiele przepisów mających doprecyzować obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany te zostały opisane w artykule: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obecnie uchwalona ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP, co umożliwi jej publikację w Dzienniku Ustaw RP. Począwszy od tej daty liczony będzie termin 14 dni po upływie których wejdzie w życie zdecydowana większość przepisów ustawy nowelizującej. Jedynie przepis dotyczący zmiany właściwości organów egzekucyjnych wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy. Data publikacji ustawy będzie miała także niezwykle istotne znaczenie w kontekście przepisów przejściowych, które określają do kiedy obowiązywać będę uchwalone dotychczas akty wykonawcze.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj