Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.11.2014

Droga konieczna a rozbiórka budynków

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości niemającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej może przechodzić przez nieruchomości sąsiednie także wówczas, gdy istnieje konieczność rozbiórki znajdujących się na nich budynków.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. III CZP 74/14) odniósł się do kwestii budowy drogi publicznej na terenie znajdującym się w sąsiedztwie nieruchomości, które nie mają do niej dostępu, w przypadku gdy realizacja inwestycji wymaga dokonania uprzedniej rozbiórki istniejącej zabudowy. Zgodnie z treścią uchwały dopuszczalne jest  przeprowadzenie drogi koniecznej przez zabudowaną działkę.

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej jej właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (art. 145 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej również jako: k.c.). Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej miał jednak wątpliwość, czy drogę można wytyczyć również w miejscach, w których aktualnie znajdują się budynki gospodarcze.

W przedmiotowym stanie faktycznym wnioskodawcy kupili nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej z uwagi na ich niską cenę oraz przekonanie, że jednostka samorządu terytorialnego ma zamiar wybudować prowadzącą do nich drogę publiczną. Przekonanie wydawało się uzasadnione, gdyż zostało już przeprowadzone odpowiednie postępowanie wywłaszczeniowe. Przeszkodą do realizacji inwestycji okazał się jednak spór z jednym z właścicieli wywłaszczanych nieruchomości. Z uwagi na okoliczności sprawy właściciele nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej wystąpili więc z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Sąd go uwzględnił, właściciele obciążonych działek nie zgadzali się jednak ze sposobem wytyczenia drogi, która miała przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie ich garaży, a ponadto przecinać istniejący budynek gospodarczy.

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy w Poznaniu przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie prawne, czy droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości bez odpowiedniego dostępu do drogi publicznej może przebiegać przez teren zabudowany oraz w jakim postępowaniu powinno dojść do nakazania właścicielom nieruchomości obciążonych usunięcia przeszkód uniemożliwiających korzystanie z wyznaczonej drogi.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 listopada 2014 r. wskazał, że w sytuacji, gdy występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w art. 145 § 2 i 3 k.c., droga konieczna może być przeprowadzona przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność rozbiórki istniejącego na tej nieruchomości budynku - wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę albo bez takiego pozwolenia, ale którego budowa została zalegalizowana na podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1409 ze zm.). Ponadto sąd może orzec nakazy lub zakazy niezbędne do urządzenia tej drogi w postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej.

Wskazana uchwała może mieć wpływ na wydawane przez sądy w postępowaniach o ustanowienie drogi koniecznej postanowienia.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autorzy artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj