Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.11.2014

Dużo zmian w Prawie zamówień publicznych - czy nowela będzie przełomem? - cz. 3

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

19 października 2014 r. weszła w życie nowela wprowadzająca szereg istotnych zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te są daleko idące oraz stanowią próbę rozwiązania wielu problemów, z którymi od dawna borykają się zamawiający.

Kontynuując rozważania dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, zapoczątkowane w artykule „Dużo zmian w Prawie zamówień publicznych - czy nowela będzie przełomem? - cz. 1”, opublikowanym w dniu 4.11.2014 r., omawiamy dalsze spośród zmian, które weszły w życie 19 października 2014 r.

Udostępnianie wykonawcy zasobów przez inne podmioty, wskazane w art. 26 ust. 2b ustawy  pr.z.p. - zmiana zasad

Zmiana zasad dotyczących udostępniania wykonawcy zasobów, przez podmioty wskazane w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy pr.z.p., sprowadza się do:

a) wyraźnego dopuszczenia w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy pr.z.p. możliwości polegania przez wykonawcę, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na zdolności ekonomicznej innych podmiotów (a nie tylko na zdolności finansowej); oraz

b) wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności podmiotu, który zobowiązuje się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pr.z.p., za szkodę zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy (co wynika z nowododanego przepisu art. 26 ust. 2e ustawy pr.z.p.).

W przeciwieństwie do możliwości polegania przez wykonawcę na zdolności finansowej innego podmiotu (dotyczącej w szczególności dysponowania środkami finansowymi - własnymi lub z innych źródeł), prawo do skorzystania ze zdolności ekonomicznej (czyli np. wielkości obrotów, płynności finansowej, zysku) nie było dotychczas wskazane w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy pr.z.p. Pomimo to, w świetle dyrektywy 2004/18, udostępnienie takie uznawano za dopuszczalne. Nowy przepis rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości zamawiających w powyższym zakresie. Zmiana ma więc charakter głównie porządkujący. Pozytywnie należy ocenić zmianę polegającą na wprowadzeniu solidarnej odpowiedzialności podmiotów z art. 26 ust. 2b ustawy pr.z.p., z tytułu nieudostępnienia zasobów wykonawcy. Dla uznania czy nieudostępnienie, przez podmiot z art. 26 ust. 2b ustawy pr.z.p., zasobów wykonawcy, jest zawinione, w praktyce znaczenie będzie mieć, ocena stosunku łączącego wykonawcę z tym podmiotem. Tym bardziej więc warto korzystać z prawa żądania przez zamawiającego dodatkowych dokumentów od wykonawcy w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów - wynikającego z przepisu § 1 ust. 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dodatkowe uprawnienia zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia na   roboty budowlane lub usługi - zobowiązanie wykonawców lub podwykonawców   do zatrudnienia osób

Na podstawie nowododanego do ustawy pr.z.p. przepisu art. 29 ust. 4 pkt 4, poprzez odpowiedni opis przedmiotu zamówienia, zamawiający ma możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi - jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Przy korzystaniu z ww. uprawnień wskazanym jest, aby zamawiający (w świetle art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy pr.z.p.) określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający może sprecyzować w specyfikacji również liczbę osób, które wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę, okres wymaganego zatrudnienia tych osób, a także sposób dokumentowania ich zatrudnienia. W razie postawienia powyższych wymagań, zamawiający powinien określić w umowie sankcje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w przedmiotowym zakresie. W sprawie powyższych zmian swoje stanowisko wyraził już Urząd Zamówień Publicznych[1]. Zalecić należy, aby zamawiający korzystali ww. uprawień w sposób ostrożny, nieprzemyślane bowiem postawienie opisanych wyżej wymagań doprowadzi nie tylko do naruszenia przepisu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy pr.z.p., ale również normy wynikającej z art. 29 ust. 2 ustawy pr.z.p.

Korzystanie z przykładowych wzorów umów, regulaminów oraz innych   dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień

Jednym z nowych zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień (art. 154 pkt 10 ustawy pr.z.p.). Powyższemu towarzyszy przyznanie zamawiającemu (w art. 36c ustawy pr.z.p.) wyraźnego uprawnienia do korzystania z wcześniej wspomnianych dokumentów zarówno przy przygotowaniu, jak i przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozważania dotyczące zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych będą przedmiotem kolejnej części niniejszego artykułu.


[1]Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp)”, opinia Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowana na stronie www.uzp.gov.pl, w dniu 17 października 2014 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Maciej Wruk

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj