Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.10.2014

Czy brak publikacji aktu prawa miejscowego stanowi o przedwczesności skargi organu nadzoru?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Brak publikacji aktu prawa miejscowego w sposób przewidziany w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie stanowi o przedwczesności skargi organu nadzoru w trybie art. 93 ustawy o samorządzie gminnym.

Rada Gminy podjęła w czerwcu 2013 r. uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wojewoda na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) [dalej: u.s.g.] wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na ww. uchwałę. W treści skargi organ nadzoru zarzucił naruszenie prawa materialnego tj. art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 pkt 6, art. 17 pkt 6 lit. b tiret 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) [dalej: u.p.z.p.] oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) poprzez naruszenie trybu i zasad uchwalania aktu planistycznego.

Na marginesie należy wskazać, że w niniejszej sprawie skargę wywiódł Wojewoda jako organ nadzoru, w rozumieniu przepisów Rozdziału 10 u.s.g. Organowi temu wójt gminy zobowiązany był przedstawić uchwałę rady gminy w trybie przepisu art. 90 u.s.g., w celu zbadania jej zgodności z prawem. Stosownie do treści przepisu art. 91 u.s.g. uchwała organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia jej uchwały. Po upływie tego terminu organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu gminy, bowiem wówczas może tylko zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 93 u.s.g.).

W realiach niniejszej sprawy wskazać wypada, iż organ nadzoru w terminie zakreślonym przez przepis art. 91 u.s.g. nie wydał rozstrzygnięcia w przedmiocie zgodności z prawem zaskarżonej uchwały. Tym samym, jako podstawę do wniesienia przez Wojewodę skargi w niniejszej sprawie uznać należy przepis art. 93 u.s.g.

W odpowiedzi na skargę, Rada Gminy wniosła o jej oddalenie, wskazując, iż kwestionowana uchwała została podjęta w czerwcu 2013r., a ponieważ stanowi przepis prawa miejscowego, podlegała promulgacji, zgodnie z postanowieniem § 24 ust. 2 uchwały. W ramach czynności nadzorczych Wojewoda wszczął postępowanie w celu kontroli legalności uchwały, a Rada Gminy podjęła we wrześniu 2013r. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, która uchyliła zaskarżoną uchwałę.

W konkluzji odpowiedzi na skargę organ podniósł, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona uchwała nie weszła w życie, została uchylona przed zaskarżeniem jej do sądu administracyjnego, a także nie wywołała żadnych skutków prawnych.

Argumentacja skargi w przedmiotowej sprawie sprowadzała się do trzech zasadniczych zarzutów. Po pierwsze – w ocenie Wojewody – w sprawie doszło do uchybienia treści art. 15 ust. 2 pkt 6 upzp oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia, bowiem organ nie określił parametrów zabudowy. Po drugie – organ nadzoru wywiódł, że w sprawie doszło do naruszenia trybu sporządzania planu, a w szczególności określonej w art. 17 pkt 6 lit. b tiret 6 u.p.z.p., bowiem organ nie wystąpił o uzgodnienie projektu planu z właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych. Natomiast po trzecie – autor skargi wskazywał na niezgodność opracowań graficznych, co jest sprzeczne z art. 14 ust. 2 u.p.z.p. oraz § 7 rozporządzenia.

Odnosząc się do zarzutów Wojewody, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt II SA/Łd 73/14) stwierdził, że są one zasadne i rodzą konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego kwestionowanej uchwały w całości.

W ocenie WSA dostrzeżone uchybienia w sporządzaniu miejscowego planu stanowią naruszenie zasad i trybu tworzenia i prowadzą do konieczności stwierdzenia jego nieważności. Sąd podkreślił, że owe uchybienia dotyczą zasadniczych kwestii tj. zawarcia w planie wszystkich niezbędnych elementów, dokonania koniecznych uzgodnień i objęcia zakresem planu terenu określonego w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu i wobec powyższego konieczne stało się stwierdzenie nieważności tego planu w całości.

Zdaniem Sądu powyższa uchwała może potencjalnie wywoływać skutki prawne, bowiem nie została w prawnie akceptowalny sposób wyeliminowana z porządku prawnego (uchylenie uchwały powoduje, że nie wywołuje ona skutków na przyszłość, natomiast może być dalej stosowana do zdarzeń sprzed jej uchylenia, gdy zostanie opublikowana). Aktualny brak publikacji ww. uchwały w urzędowym zbiorze aktów prawnych i tym samym brak wejścia w życie, nie stanowi przeszkody do jej sądowej oceny z punktu widzenia zgodności z prawem i w konsekwencji eliminacji z porządku prawnego. W szczególności brak publikacji aktu prawa miejscowego w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych nie stanowi o przedwczesności skargi organu nadzoru w trybie art. 93 u.s.g.

Jak podkreślił WSA, domaganie się publikacji aktu prawa miejscowego jako elementu dopuszczalności skargi wojewody byłoby działaniem skrajnie formalnym, pozbawionym cech racjonalności, w szczególności w sytuacji, gdy akt prawa miejscowego zawiera oczywiste wadliwości.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj