Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.10.2014

Można kandydować jednocześnie na stanowiska wójta oraz radnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nie zakazują jednoczesnego kandydowania na radnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nie zakazują jednoczesnego kandydowania na radnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z obowiązującym prawem niemożliwe jest piastowanie jednocześnie mandatu radnego oraz funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przesądza o tym jednoznacznie art. 27 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który wyraźnie wskazuje w katalogu funkcji jakich nie można łączyć z funkcją wójta oraz jego zastępcy, członkowstwo w organach jednostek samorządu terytorialnego[dalej także: jst]. Podkreślić należy, że zakaz ten dotyczy zarówno gminy, w której dana osoba sprawuje funkcje wójta jak i wszystkich innych jst, także na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a także ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nie ma jednak prawnych przeciwwskazań do ubiegania się o oba stanowiska, radnego i wójta, podczas jednych wyborów samorządowych. Co więcej należy stwierdzić, że możliwe jest jednocześnie ubieganie się o mandat wójta oraz radnego na każdym szczeblu samorządowym, a zatem zarówno gminnym jak i powiatowym czy wojewódzkim, ponieważ przepisy prawa nie przewidują w tym względzie rozróżnienia sytuacji kandydatów. W takiej sytuacji należy jednak oczywiście spełniać ustawowe kryteria dopuszczalności kandydowania zarówno na wójta jak i radnego, o których pisaliśmy już szerzej na łamach portalu.

W tym miejscu warto jedynie przypomnieć, że zgodnie z art. 11 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego, aby móc kandydować na radnego, czy to rady gminy, powiatu, czy też sejmiku województwa należy stale zamieszkiwać na obszarze danej jst. Odmiennie jest w przypadku kandydowania na stanowisko wójta. W takim przypadku nie występuje obowiązek zamieszkiwania na terenie gminy, w której zostało się zgłoszonym jako kandydat. W świetle przepisów prawa nie ma zatem także przeciwwskazań, aby kandydować na radnego w jednej gminie, w której oczywiście faktycznie stale się zamieszkuje, a na wójta w innej, sąsiedniej, czy też oddalonej od stałego miejsca zamieszkania nawet o setki kilometrów. Nadmienić należy w tym miejscu, że podobna możliwość nie istnieje w przypadku ubiegania się o mandat radnego, w różnych jst. Przepis art. 370 § 2 Kodeksu wyborczego jednoznacznie stwierdza bowiem, że osoba ubiegająca się o mandat radnego nie może jednocześnie kandydować do rad różnych jst. Co interesujące zgodnie z art. 472 Kodeksu wyborczego także o funkcję wójta można ubiegać się podczas jednych wyborów tylko w jednej gminie.

W świetle przepisów nie ma także przeciwwskazań dla zaistnienia sytuacji, w której dana osoba zostałaby wybrana na radnego oraz „zakwalifikowała się” do drugiej tury wyborów na wójta. W takiej sytuacji, jeżeli np. sesja inauguracyjna danego organu stanowiącego zostanie zwołana przed drugą turą wyborów na wójta taka osoba może złożyć ślubowanie (co jest warunkiem koniecznym objęcia mandatu) i nie musi rezygnować z dalszego ubiegania się o stanowisko wójta. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje bowiem, zgodnie z Art. 383 § 1.pkt 6 Kodeksu wyborczego dopiero w momencie wyboru na stanowisko wójta. Zatem do czasu wyboru na to stanowisko radny może korzystać ze wszystkich praw i obowiązków związanych z mandatem. Dotyczy to także biernego prawa wyborczego, a więc możliwości kandydowania do organów wewnętrznych rady, w tym na stanowisko przewodniczącego, wiceprzewodniczącego czy też do komisji rewizyjnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że obowiązujące regulacje, w zakresie istnienia możliwości połączenia kandydowania do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz na stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są w istocie niezwykle liberalne. Pozwalają bowiem na ubieganie się o obie funkcje, nie ograniczając takiej możliwości ani terytorialnie, można kandydować wszakże w dwóch różnych jst (w jednej na radnego, w drugiej na wójta), ani politycznym, można bowiem zostać zgłoszonym jako kandydat na wójta przez jeden komitet wyborczy, a jako kandydat na radnego przez inny. Są one także dalece bardziej liberalne niż regulacje dotyczące kandydowania na stanowisko radnego, czy też wójta w dwóch różnych jst jednocześnie, gdyż taki zabieg w świetle przepisów Kodeksu wyborczego jest niedopuszczalny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj