Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

09.10.2014

TK umorzył postępowanie w sprawie konstytucyjności zmniejszenia dotacji celowych dla gmin.

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 13/12) umorzył postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z art. 2, art. 7 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

Rada Miejska w dniu 27 września 2010 roku złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) [dalej także: u.f.p.] z art. 2, art. 7 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP. W uzasadnieniu wskazano, że obniżenie do 80% kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych spowodowało zwiększenie wydatków gmin na zadania, które poprzednio finansowane były w całości z budżetu państwa.

Gminy, zdaniem wnioskodawcy, uzyskują corocznie mniejsze przychody z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a „ograniczenie wysokości możliwych dotacji powoduje zachwianie proporcji pomiędzy wysokości dochodów w stosunku do nałożonych uprzednio zadań”. W opinii wnioskodawcy przeznaczenie dochodów własnych na zadania objęte dotychczas dotacjami „prowadzi do braku możliwości wykonywania nałożonych zadań w sposób prawidłowy, samodzielny i kreatywny”, co skutkuje naruszeniem art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

Marszałek Sejmu pismem z dnia 26 lipca 2012 r. wniósł o stwierdzenie, że „art. 128 ust. 2 u.f.p. jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji, a w pozostałym zakresie o umorzenie postępowania ze względu na niemożność wydania wyroku”. W uzasadnieniu Marszałek Sejmu stwierdził, iż dotacje są tylko jednym z dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie zadań własnych powinno odbywać się z dochodów własnych, a dotacje są tylko posiłkowym wsparciem. Gmina nie wykazała niezdolności do wykonywania zadań własnych spowodowanej obniżeniem dotacji. Marszałek Sejmu podkreślił, iż godny uwagi jest fakt, iż ustawodawca przewidział możliwość odmiennego uregulowanie tej kwestii w przepisach szczególnych.

Prokurator Generalny w piśmie z dnia 21 maja 2012 r. wskazał, iż w jego ocenie art. 128 ust. 2 u.f.p. jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, a w pozostałym zakresie podlega umorzeniu ze względu na niemożność wydania wyroku. Zdaniem Prokuratora Generalnego środki z dotacji nie muszą w całości pokrywać realizacji zadania. Zmiana ustawy o finansach publicznych spowodowała ograniczenie możliwości dotacji, jednak nie doprowadziło to do przerzucenia całości finansowania zadań własnych na budżet gminy.

Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 13/12) umorzył postępowanie w przedmiocie zbadania zgodności art. 128 ust. u.f.p. z art. 2, art. 7 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego ustawa o finansach publicznych nie stanowi podstawy jakiejkolwiek dotacji celowej na zadania własne. Ich podstawa prawna znajduje się każdorazowo w przepisach szczególnych. W ocenie Trybunału „Ustawodawca ma zatem możliwość podejmowania w ramach realizowanej polityki państwa decyzji o wprowadzeniu lub rezygnacji z dotacji celowej na realizację określonego zadania własnego gmin”.

Trybunał wskazał także, że „Przepis art. 128 ust. 2 u.f.p. adresowany jest do dysponentów środków budżetowych i wyznacza metodę ustalania wysokości dotacji na realizację zadań własnych”. Ponadto Trybunał podkreślił, iż przyznawanie dotacji odbywa się w oparciu o przepisy, które nie zostały zaskarżone we wniosku, jako przedmiot kontroli.

Precyzyjne oszacowanie kosztów konkretnych zadań jest w istocie bardzo trudne, gdyż wpływa na to wiele czynników ekonomicznych i społecznych. Trybunał wskazał jednoznacznie, iż wnioskodawca nie przeprowadził dowodów świadczących o niemożliwości pokrycia realizacji zadań własnych z dochodów własnych, co więcej „nie podjął próby wykazania, w jaki sposób skarżony stan prawny narusza gwarancje z art. 167 Konstytucji”. Wniosek uznany zatem został za niepełny i jako taki nie mógł podlegać ocenie Trybunału, gdyż brak jest powiązania z przepisami dotyczącymi konkretnych zadań własnych gmin. Z uwagi na brak uzasadnienia oraz szczególny charakter dotacji celowej Trybunał Konstytucyjny uznał zarzut niezgodności art. 128 ust. 2 u.f.p. za oczywiście bezzasadny, w następstwie czego umorzył postępowanie.

W stosunku do wzorców z art. 2 oraz art. 7 Konstytucji, w ocenie Trybunału, wnioskodawca nie przedstawił żadnych zarzutów niekonstytucyjności oraz nie wskazał, w jaki sposób mogło dojść do naruszenia ww. przepisów. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj