Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.10.2014

Odpowiedzialność odszkodowawcza Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze ponosi Skarb Państwa.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (V CSK 67/13) orzekł, że za szkodę wyrządzoną wydaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [dalej: SKO] decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji organu gminy odmawiającej zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Sprawa, która posłużyła za podstawę rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dotyczyła zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. Strona powodowa prowadziła sklep sprzedający tego typu wyroby. Z powodu upływającego terminu zezwolenia, złożyła wniosek o jego przedłużenie. Mimo pozytywnej opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezydent Miasta wydał decyzję odmowną, którą później potwierdziło orzeczeniem SKO, czyniąc decyzję ostateczną. Skargę powoda Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił, dopiero Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok, wyrok SKO, decyzję Prezydenta Miasta, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Prezydent Miasta, ponownie rozpatrując sprawę, udzielił zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa. Strona powodowa pozbawiona jednak zezwolenia przez okres 2 lat, poniosła szkodę, dlatego wystąpiła na drodze cywilnej o jej naprawienie.

Omawiane orzeczenie dotyczy problemu: kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji (art. 417 1 § 2 k.c.), gdy w pierwszej instancji administracyjnej rozstrzygnął organ gminy, jakim jest Prezydent Miasta, a postępowanie zakończyło się orzeczeniem SKO, które organem jednostki samorządu terytorialnego nie jest?

Art. 417 § 1 k. c. wprowadza zasadę, że za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiada ta osoba prawna, z którą związana jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wykonująca uprawnienia władzy publicznej. Najważniejszym jest, zatem ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność. W niniejszym orzeczeniu podstawową trudność w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego stanowi fakt, że w pierwszej instancji decyzję wydał organ gminy, a w drugiej SKO, które jest organem quasi – sądowym, którego orzeczenie czyni decyzję organu gminy ostatecznym.

Zdaniem Sądu Najwyższego odpowiedzialność z art. 417 1 § 2 k.c. wiąże się z decyzjami ostatecznymi, czyli decyzjami od których nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 16 § 1 k.p.a.). Decyzja Prezydenta Miasta stała się ostateczna dopiero z chwilą wydania przez SKO decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję. W takim przypadku to nie Gmina będzie ponosić odpowiedzialność za skutki nie swojej decyzji.

Zgodnie z argumentacją Sądu Najwyższego, SKO są państwowymi jednostkami organizacyjnymi, dlatego za ich decyzje odpowiedzialność będzie ponosił Skarb Państwa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Prawo cywilne

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Emil Rogalski

asystent, interesuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i prawem pracy

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj