Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.10.2014

Czy możliwe będzie łączenie funkcji wójta z mandatem senatora?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Posłowie SLD wnieśli do Sejmu projekt ustawy, który zezwala na łączenie funkcji wójta lub jego zastępcy z mandatem senatora.

W dniu 16 września 2014 roku grupa posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyła do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Proponowany projekt zakłada zmianę obecnie obowiązującego art. 27 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym poprzez wykreślenie z katalogu funkcji i stanowisk, których nie wolno łączyć z funkcją wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub jego zastępcy funkcji senatora.

Argumentując konieczność wprowadzenia przedmiotowej zmiany, projektodawcy podnoszą, że zniesienie zakazu łączeniu funkcji wójta, lub jego zastępcy z mandatem senatora będzie miało pozytywne przełożenie na wzmocnienie pozycji Senatu. Projektodawcy podnoszą, że wprowadzenie postulowanej zmiany doprowadzi do pełniejszej reprezentacji obywateli w Senacie, gdyż zostanie ona rozszerzona o przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla gminnego, o ile oczywiście uzyskają oni odpowiednie poparcie w wyborach parlamentarnych. Projektodawcy wskazują również, że proponowana zmiana przysłuży się przekształcenie „Izby refleksji i zadumy”, jak nazywany jest obecnie Senat w prężniej działający organ władzy ustawodawczej.

Trzeba podkreślić, że projekt przygotowany przez posłów SLD jest w istocie niezwykle syntetyczny. Zakłada on bowiem zniesienie zakazu łączenia mandatu senatora jedynie z funkcją wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub jego zastępcy. W projekcie nie ma natomiast mowy o podobnej zmianie w odniesieniu do członków zarządów powiatów oraz województw, a także do radnych, któregokolwiek szczebla samorządowego. Trzeba się zatem zastanowić, jakie ratio przemawia w tym wypadku za zawężeniem proponowanych zmian jedynie do funkcji wójta (burmistrza prezydenta miasta) lub jego zastępcy. Jeżeli w intencji twórców projektu jest, zgodnie z argumentacją podaną w uzasadnieniu, wzmocnienie samorządowego charakteru Senatu, to proponowane rozwiązanie uznać należy, za pewien brak konsekwencji z ich strony.

Pomimo tych zastrzeżeń, nie sposób nie dostrzec oczywiście pozytywnych zmian, do jakich może prowadzić zniesienie zakazu łączenia funkcji wójta oraz jego zastępcy z mandatem senatora. Szczególnie wyraźne stają się one w kontekście wielokrotnie podkreślanej przez sam Senat chęci stania się izbą samorządową, reprezentującą  samorządność i samorządy w Polsce. Dopuszczenie możliwości łączenia funkcji wójta oraz jego zastępcy z senatorskim mandatem powinno wyraźnie wzmocnić samorządowy charakter Drugiej Izby, a tym samym może osłabić zasadność pytań o sens i potrzebę funkcjonowania takiego ciała w rodzimym systemie konstytucyjnym.

W związku z powyższym z zainteresowaniem będziemy śledzić dalsze losy projektu grupy posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i informować o nich na łamach portalu Prawo dla Samorządu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj